is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A 11. Berigten van de Maatschappij: tot nut van 't Algemeen, departement Paramaribo, 1820, no. 1. gr. 8o. — Programma van prijsvragen. 1823

12. De wekelijksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant. 1775 8 no. 26-72; 1S77, no, 42-78; 1782, no. 204—296; 1788, no. 614.— De Surinaamsche Nieuwsvertelder, Weekblad, uitgegeven te Paramaribo, bii W. H. Poppelmann, 1786 no. 62—6V. (In Por tef. k o.J

13. Surinaamsche Courant van 27 Junij 1797 tot 16 Januarij 1798 (In portef. in folio,) ontbreken de no. 34, 49 en 55.

14. Surinaamsche Couranten, Paramaribo, Jaarg. 1804-6, 1808, 1809, 1811 — 29, 1832, 1834—42. 65 deelen (oio. en 4o. (Van verschillende uitgevers en met verschillende titels; de eerste jaargangen zijn in hel Hollandsch en Engelsch gedrukt.)

15. Surinaamsche Almanach op het schrikkeljaar 1788, voorzien met eene uytrekening weegens 't waater-getey, op de mond dezer colonie. Paramaribo, 1788 gr. 8o.

10. Surinaamsche staatkundige Almanach voor den jaare 1793—94, door Charles Brouwn, Paramaribo, 3 dln. kl. 8o.

17. Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den jaare 1818. Paramaribo. kl. 8o.

18. Surinaamsche Almanak, Paramaribo en Amsterdam, bij E. Bijer en C. G. Sulpke. 1820—21. 2 dln. kl. 8o.

19. Surinaamsche Almanak Uitgegeven door het departement Paramaribo, der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. Amst, 1825, 1827—43, 1845—47, 21 dln. kl. 8o. (compleet).

20. Almanak voor de Nederiandjche West-Indische Bezittingen en de Kust van Guinea, voor het jaar 1856. 's Gravenh. 1856.kl.8o.

21. Suriname. Jaarboekje uitgegeven door het letterlievend genootschap: Oefening kweekt kennis te Paramaribo3, 's Gravenh. 1856—57, 2 dln. kl. 8o.

22. Almanak voor de Nederlandsche West-Indische Bezittingen en de Kust van Guinea; voor de jaren 1859—61. Uitgeg. met toestemming van Z. E. den Minister van Koloniën, 's Gravenh. 3 dln. kl 8o.

■j- 23. An Almanack for the colonies of Demerary and Essequebo, and, so Tar as relales to the Astronomical Matter, answering for Berbice and Surinam; for the year 1814. 8o.

1 ,In he' •iasr, 17^ 0PKericht bleef dit Departement slechts bestaan tot in 1800 — Een nieuw Departement op den 1 April 1816 tot stand gebracht, gaf de hierboven onder no. 18 vermelde reeks van Almanakken uit. ■ edert 1847 heeft ook dit Departement geen teeken van leven meer gegeven.

De eerste Surinaamsche Courant i> uitgegeven te Paramaribo den loden Augustus 1771 ter Gouvernemerits drnkkenj, ouder opzicht van Mr. W. J. Beeldsnijder Matroos.

3 Dit Genootschap in J853 opgericht is reeds weder in 1858 ontbonden.