is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Het hier aangeboden werkje is in zijn oorspronkelijken vorm verschenen als Akademisch Proefschrift tot het verkrijgen van den Doctorsgraad in de Technische Wetenschappen aan de T. H. S. te Delft, en werd als zoodanig slechts in beperkte mate verspreid, zonder voor het groote publiek verkrijgbaar te worden gesteld.

Wel is waar is het als uitzondering voorgekomen, dat een beperkt aantal exemplaren van een proefschrift in den handel werd gebracht, doch schrijver dezes vond daartoe geen aanleiding, omdat hij (naar bleek ten onrechte) veronderstelde, dat het onderwerp zijner dissertatie slechts belangstelling zoude verwekken bij een zeer beperkten kring van lezers.

Ten onrechte, zooals een zeer groot aantal aanvragen om exemplaren bewees.

Aan deze aanvragen kon echter niet voldaan worden, daar de eerste oplaag van 400 exemplaren binnen enkele dagen was verdwenen.

Toen hij zich noode gedwongen zag, dit aan de vele aanvragers mede te deelen, kwamen bij den schrijver zeer vele raadgevingen binnen, waaronder zijdens competente personen, om een nieuwe oplage, speciaal voor den boekhandel bestemd, te doen verschijnen.

Het gelukte, een welwillend uitgever te vinden in de persoon van den heer N. VEENSTRA, zoodat het me nu