is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de daaruit voortvloeiende bijverschijnselen, wellicht ook van omwentehngssnelheid en stand ten opzichte van de aardbaan in het heelal. Waar alle verschijnselen in de tropen zooveel meer geprononceerd optraden, was het vinden van wetten, waaraan deze verschijnselen gehoorzaamden, gemakkelijker dan in de gematigde streken. Het onderzoek in de tropen was van zulk een groot belang, omdat het mij 't mogelijk maakte, die wetten te vinden, dikwerf in strijd met de in gematigde streken opgestelde. De laatste toch berusten op een speciaal geval, n.1. de waarneming van de minder geprononceerde verschijnselen in de gematigde streken. Daarom had ik dit werk met goed recht „Radiotelegrafie in het algemeen kunnen noemen, daar m. i. de tropen de algemeene wetten geven, die evenzeer voor de gematigde streken gelden, in minder geprononceerde wijze, overeenkomstig de gewijzigde geografische ligging.

In deze laatste streken zouden die Wetten nooit nagespeurd zijn kunnen Worden, zooals de geschiedenis der draadlooze telegrafie zulks dan ook leert.

Ik erken met dankbaarheid dat het de tropen zijn geweest, die de oplossing moesten brengen.

V. Natuurlijk zijn ook deze resultaten niet algemeen geldend, doch slechts voor deze bepaalde stations-inrichtingen, gebezigde energieën, golflengten, dempingen, oprichtingsplaatsen, onderlinge afstanden en tusschenliggend terrein. Het is echter gemakkelijk na te gaan, welke resultaten als algemeen geldend mogen worden aangezien, en welke door de bijzondere omstandigheden, waaronder gewerkt werd, kunnen

zijn beinvloed.

Het is daartoe noodig, een juiste omschrijving te geven van de omstandigheden, waaronder werd gewerkt.

Te dien einde is in het op deze inleiding volgende Hoofdstuk I eene korte beschrijving der technische inrichting van de gebezigde proefstations gegeven, met opgave der