is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de graad van bewolking zooveel mogelijk waargenomen op alle stations, teneinde eventueelen invloed op verbinding en luchtstoringen te kunnen beoordeelen.

9e. Momenten van zons op- en ondergang werden nauwkeurig geobserveerd, of wel berekend.

Hierna moge nu volgen, op welke wijze en met welke middelen de verschillende sub 1 —9 genoemde observaties werden verricht:

le. De antenne-energie werd bepaald door opname van de antenne-stroomsterkte in den stroombuik met eenen hittedraad-Ampèremeter van Hartmann & Braun. Het kwadraat dezer aflezing, vermenigvuldigd met den op den stroombuik gereduceerden antenne-Weerstand (zie voor dit begrip de noot op blz. 30) gaf de gezochte antenne-energie.

Deze weerstand werd op de op blz. 31 e. v. aangegeven wijze bepaald volgens tweeërlei methodes, n.1. :

a. door inschakeling in den stroombuik van een Ohmschenweerstand en observatie van de antenne-stroomsterkte-üerandering tengevolge van de inschakeling van dien weerstand;

b. door bepaling van het logarithmisch-decrement der door de antenne uitgestraalde trilling en bepaling van de werkzame antenne-capaciteit en golflengte, waarna de antenneweerstand bekend is uit de vergelijking (zie blz. 32):

150 iïa X Ta C

Waar nu C, de werkzame antenne-capaciteit, en A, de uitgezonden golflengte, niet belangrijk veranderden gedurende het geheele proefjaar, daar was ter controle van de constantheid van ra de opname van het antenne-decrement &a voldoende. Ook deze grootheid bleek practisch constant, zoodat alleen reeds de waarneming van de antenne-stroomsterkte Ja voor dagelijksche controle ter beoordeeling der constantheid van