is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het juist Wegsterven van het geluid neemt men gewoonlijk aan, dat men nog juist het bestaan van seinteekens moet waarnemen, echter het onderscheid tusschen de drie punten en de streep, welke deze morse-letter vormen, uitgewischt is.

Het spreekt van zelf, dat deze methode nog onbetrouwbaarder is dan de vorige. Niet alleen is men toch afhankelijk van de inwendige eigenschappen van de variabele detectoren, zooals bij de vorige methode, doch tevens van de gevoeligheid en den weerstand van de telefoon, de grootte en constantheid der gehoorscherpte en de nauwkeurigheid van den observeerenden persoon. Daarbij verstaan verschillende observatoren iets verschillends onder het juist wegsterven van het geluid. Bedacht moet toch worden, dat de toestand niet is, als bij eene telefoon-meetbrug, waarbij ter Weerszijden van het minimum een aanzwellen van het geluid optreedt, zoodat men daardoor het punt, waarop het geluid nul is, kan benaderen; integendeel, hier sterft het geluid in éène richting meer en meer weg en nu moet de waarnemer op een gegeven oogenblik zeggen: hier hoor ik niets meer. De een hoort nu werkelijk niets meer, de andere nog juist iets, de derde meent iets te hooren, terwijl in werkelijkheid het seinend station reeds heeft opgehouden te seinen. Het behoeft daarom niet te verwonderen, dat vergelijkende metingen volgens beide methoden foutmogelijkheden der laatste methode aantoonden, welke voor een en denzelfden, veel geoefenden, waarnemer 10 a 20°/o bedroegen, terwijl tusschen waarden, genomen door verschillende waarnemers, afwijkingen grooter dan 30% werden geconstateerd. De sub b genoemde methode mag dus zeker geenszins op nauwkeurigheid bogen, ze heeft echter, als meer globale schatting tegenover de sub a genoemde eenige groote voordeelen: a. Ze is nog zeker bruikbaar bij sterkere luchtstoringen ; hoewel natuurlijk alsdan de nauwkeurigheid nog belangrijk inboet, is betrouwbare schatting veel langer mogelijk, dan