is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder geval, hetzij men over land of zee seint, praktisch uitgestorven vóór de ontvang-antenne wordt bereikt; deze componente is dan geheel te verwaarloozen, zoodat het tusschenliggend terrein zich slechts bemerkbaar maakt, zooverre het de luchtruimte-goN of de oppervlakte-golf beinvloedt. Daar nu, zooals reeds gezegd, de oppervlakte-golf voor onze verbindingen onbelangrijk bleek, viel dus ook invloed op dezen factor weg, zoodat alleen invloed op de lichtruimte-golf overbleef. Inderdaad bleek dan ook tusschenliggend terrein bij onze verbindingen dan slechts van nadeeligen invloed, indien dit bestond uit bergen, dicht bij eene der stations gelegen (in dit hoofdstuk te behandelen verbindingen met scheepsstations), waardoor de luchtruimtegolven werden onderschept. Voor dit geval geldt dan ook Sommerfeld's afleiding in het geheel niet.

De Sommerfeld'sche theorie is dus niet in strijd met de praktijk, integendeel verklaart ze zeer voldoende eenige in de praktijk in het oog springende waarheden, zooals het nut voor de overdraging van lange golflengten en verschil van den invloed van tusschenliggend terrein op de verbinding al naardat korte of lange afstanden beschouwd worden.

Echter is die theorie verre van Volledig, in zooverre ze den, werkelijk in de praktijk bestaanden, toestand moet weergeven; hierdoor is het onmogelijk, andere optredende verschijnselen, als b.v. het verschil tusschen de energieoverbrenging als functie van dag en nacht, de variatie van het geluid daags en eene geheel anders verloopende variatie van het geluid 's nachts uit Sommerfeld's vergelijkingen voldoende te verklaren.

De onvolledigheid van de uitgangsbasis van Sommerfeld's theorie ten opzichte van de werkelijkheid is klaarblijkelijk de volgende:

a. De geheele afleiding is gebaseerd op een geheel vlak scheidingsvlak tusschen beide media (aarde-lucht).