is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geheel ander karakter dan de, ook in Europa bekende, grillige veranderingen van het nachtgeluid.

Wordt de laatste grilligheid het heste vergeleken, wat den indruk op ons gehoororgaan betreft, met die veroorzaakt door een, b.v. door den wind grillig bewogen gordijn voor een verwijderde zaal, waaruit ons muziek tegemoet klinkt, zoodat wij geen oogenblik zeker zijn van de sterkte van het geluid, dat we een volgende secunde zullen waarnemen, bij de verandering van het daggeluid is de toestand geheel anders. Het geluid neemt daar gestadig zonder grilligheid of sprongen sterk af tot een minimum, om daarna weer langzaam aan te groeien tot een normaal daggeluid.

Dit geheele verschijnsel, dat eenige malen per dag optreedt, gebeurt niet in een onderdeel van een secunde, als 's nachts, doch verloopt regelmatig in één uur a twee uur. Het is dus te vergelijken met het verdwijnen en weder aanzwellen van op land waargenomen muziek, afkomstig van een schip, dat zich langzaam verwijdert en tenslotte weder terugkeert op een twee uurs uitstapje. Dit verschijnsel is wel degelijk eene der aanwijzingen voor een geheel qualitatief verschil in de energie-overbrenging tusschen dag en nacht.

Geluidsterkte als functie van den afstand. Zooals in Hoofdstuk II reeds is medegedeeld, nam daags, vrijwel onafhankelijk van den aard van het tusschenliggend terrein, de gemiddelde geluidsterkte met den afstand af.

De verbindingen ') waren dan ook het best in de volgorde : Oiba-Noesanivé: 890 Km.

Landangan-Oiba: 1090 Km. Landangan-Noesanivé: 1620 Km.

Het verwijderde station Aier-melek (Sabang) werd dan ook daags nooit gehoord door een der drie boven aangegeven stations.

') Zie kaart.