is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar hier geenerlei nacA/verbinding optrad, en goede dagverbinding, waren aard-ruimte- en oppervlakte-componente, welke niet noemenswaard door het zonlicht nadeelig beïnvloed kunnen worden, dus niet aanwezig. De blijkbaar domineerende, meest veranderlijke componente, de /uc^-ruimte-straal, kan dus s-nachts het tegenstation niet, daags wel bereiken.

ïeruit vo gt direct, dat, waar de eenige hindernis voor de /uc/i/-ruimte-stralen het tusschenliggende heuvelland was, waar om- of overheen de ruimte-straal zich moet krommen om het tegenstation te bereiken, ook hiermede het bewijs geleverd is, dat s-nachts een ruimte-golf zich niet belangrijk vermag te buigen, daags wel. Hiermede valt Fleming s theorie, die daags eene ronding der stralen van de aar de af behoeft, ten eenen male en wordt Eccles theorie door absolute bewijzen gesteund ')•

Ik zou dus hiermede verdere behandeling van het probleem kunnen staken en er genoegen mede kunnen nemen Eccles theorie door bewijzen tot zekerheid gemaakt te hebben, ware het niet, dat, zooals reeds vroeger is betoogd, Eccles' theorie alleen geen verklaring geeft voor de, in de tropen optredende, sterke geluidsterkte-veranderingen daags.

Het is me een genoegen, Eccles' theorie door een eigen theorie te kunnen aanvullen om ook deze relaties naar behooren te kunnen verklaren.

Het is nu echter in de eerste plaats interessant te weten, in welke mate kromming van ruimte-stralen daags wel en s nachts niet mogelijk is.

Nu zal blijken, dat de mogelijke graad van kromming voor de lagere lagen vrij nauwkeurig te benaderen is door

J„DkT"de v">ctliin.selen zouden ook verklaard kunnen worden door reflectie

Xcüe 3'veÏT 'n 8eYa"en,- (dag " Dacht> waarbiJ dan daag, de

Sr'ZT'd r Td\mrn h§gen d„an de" verklaring „