is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangenomen, en door de kracht van de storingsbron.

Tegen deze veronderstelling verzet zich nu het feit, dat gedurende een groot gedeelte van het jaar daags in de tropen, speciaal op den middag, de luchtstoringen even hard, dikwijls harder zijn, dan die 's nachts, zonder dat eene locale reden hiervoor aan te wijzen is. Dit verschijnsel treedt niet als enkele uitzondering, doch als continu wederkeerend feit op.

b. Men is allicht geneigd, dit verschijnsel uit te leggen als eene bevestiging, instede van eene weerlegging van de Ecclessche beschouwing. Ook Eccles toch neemt Afrika als centrum aan van storingen, omdat het een uitgebreid tropisch vasteland is, waar veelvuldig onweders voorkomen. Het is dus niet zoo zeer Afrika, als wel een tropisch land, waaraan Eccles denkt. Ergo kan Indië zelf zoo n centrum zijn en in dit centrum treden daags even sterke storingen op als 's nachts.

Helaas is deze aanname (van Indië zelf als centrum) al even gemakkelijk te verwerpen.

Het komt toch voor tusschen de drie, op betrekkelijk korten afstand gelegen stations, dat één der plaatsen enorm zware luchtstoringen heeft, of zelfs wegens plaatselijk onweder de antenne moet aarden, terwijl het andere station geene of nagenoeg geene storingen waarneemt.

Indien op deze betrekkelijk korte afstanden het eene station het centrum is, (of er zoo geweldig dichtbij ligt) en het andere bemerkt hier zoo weinig van, hoe kan dan dit tropische centrum zich doen gevoelen tot in de gematigde streken?

Trouwens als tweede bewijs, dat Indië zelf de bakermat niet kan zijn, diene, dat in alle jaargetijden, doch speciaal in die natuurlijk, waarin overdag de luchtstoringen niet sterk zijn, bij invallen van het donker, de sterke, over het geheele jaar weinig veranderende nachtluchtstoringen duidelijk, en van geheel ander type, invallen, zoodat bij