is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de centrum-theorie die erop wijst, dat men zelf zich in dat centrum niet bevindt. Waar lndië niet binnen en ook niet buiten dit centrum kan liggen, bestaat het Ecclescentrum dus niet. De theorie van Eccles is dus daarmede, naar mijn inzicht, afdoende als onsteekhoudend terzijde gesteld.

Dieckmann nu heeft door interessante proeven getracht aan te toonen, dat de luchtstoringen het gevolg zouden kunnen zijn van storingen in het statische aard-electrische veld. Bekend is toch, dat de statische potentiaal van de lucht boven de aarde stijgt al naar mate men zich in hoogere lagen boven de aarde begeeft. Boven vlak terrein heeft men eene stijging van ca. 100 volt per meter hoogteverschil in het potentiaal gemeten, eene zeer belangrijke waarde dus, welke echter nog toeneemt boven bergtoppen en andere scherpe, naar boven stekende punten.

Wij moeten dus de aarde omspannen denken door electrische equipotentiaal-vlakken, die boven vlakten en zeeën nagenoeg evenwijdig op gelijke afstanden loopen, bij uitstekende geaarde verhevenheden elkaar meer naderen en de verhevenheid trachten te volgen, terwijl bij verdiepingen in het oppervlak (als dalen enz.) de onderlinge afstand toeneemt, uit een neiging, om ook deze verdieping te volgen.

Eene ontvang-antenne nu, is eene dergelijke geaarde uitstekende verhevenheid en vervormt dus dat statische aard-electrische veld. Hoe deze vervorming verliep, heeft Dieckmann aan verkleinde modellen op even vernuftige als overtuigende wijze gedemonstreerd ')• De, loodrecht op deze equipotentiaal-vlakken staande, electrische krachtlijnen eindigen nu ook op de antenne en het spreekt vanzelf, dat verandering in het verloop der equipotentiaal-vlakken in de antenne door inductie electriciteitsbewegingen moet veroorzaken, die, indien de bewegingen plotseling zijn, de antenne

') Zie hierover noot op blz. 208.