is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg van een ver verwijderd (tropisch) onweder zouden zijn ontstaan. Deze laatste conclusie nu is onjuist gebleken, zooals reeds in den aanvang is gezegd. Er kon toch vastgesteld worden, dat zelfs zeer zware tropische onweders luchtstoringen verwekken, wier werkingssfeer enkele honderden kilometers zeker niet te boven gaat. Deze werkingssfeer is echter groot genoeg om, vooral 's nachts, naast de andere categorieën, de harde enkele knakken op te wekken, die echter b.v. na sterke regenbuien in den namiddag (waardoor dus de naaste omgeving van onwederachtige ontladingen is gezuiverd), geheel ontbreken. Wel een bewijs voor den betrekkelijk lokalen oorsprong. Er blijven dan echter nog de storingen der 3e categorie onverzwakt over; aanwijzing te meer dat deze van geheel anderen oorsprong en aard zijn.

Zooals reeds hiervoor is gemeld, laten de algemeen bekende onutef/er-luchtstoringen der Ie categorie, zooals de proef met de Dieckmann-kooi bewees, zich, uit hoofde van haar periodisch karakter, door zoo'n kooi niet onderdrukken.

Schrijver heeft hiertegen een ander middel bedacht, waarover hierna meer. De luchtstoringen der 2e categorie (regenluchtstoringen), tot nu toe onbehandeld gelaten, zijn vooral door mijnen mede-waarnemer Holtzappel bestudeerd. Deze categorie wordt vermoedelijk veroorzaakt door intermitteerende gelijkstroomladingen der antenne van uit laaghangende regenwolken (werking als van eenen bliksemafleider).

Gedurende het optreden van deze storing wordt het geluid van het seinende station in de telefoon minder, naarmate de storing toeneemt. Ten slotte bereikt de storing haar maximum, waarna hetzelfde verloop in omgekeerde volgorde plaats vindt. Het geheele verschijnsel is ongeveer in een half uur afgeloopen. Teneinde dit soort storing nader te onderzoeken, werd door den heer Holtzappel een gelijkstroom-galvanometer in den luchtdraad geplaatst, die op