is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlak, welke een hoekafstand van 1 5° (/ uur) met de beschouwde plaats hebben, tot het ontstaan van luchtstoringen in die plaats zouden medewerken. Dat dit heel wel mogelijk is, blijkt ook daaruit, dat ca. 1 uur na zonsopgang (d. i. indien een plaats, welke 1 5° meer naar achteren ligt, wordt belicht), het geheele overgangsverschijnsel eerst is

afgejoop geenerle; bewi-s tegen de veronderstelling, dat

we te doen hebben met dezelfde laag, die tot explicatie van de energie-overbrenging 's nachts noodig is en die ook door meteorologen wordt aangenomen te bestaan op grond van door hen verrichte waarnemingen.

In de bovenste luchtlagen nu moet ik electnsch geladen deelen aannemen, daar wellicht door ionen-bombardement uit het heelal gebracht; deze deeltjestoestrooming moet als voortdurend aanwezig worden aangenomen, onverschillig ot de zon het bedoelde gedeelte van de aarde beschijnt ot niet. Zoo spoedig de zon ondergaat, d. i. de middenlaag electrisch doorzichtig wordt, zal directe inwei^ in8 ier deeltjes op de onderste lagen kunnen plaats hebben, hetzij dan, dat de deeltjes zelve tot de aarde kunnen doordringen en niet, zooals bij zonnebeschijning van de tusschenlaag het geval zou zijn, deze trachten te verzadigen hetzij dat ze in de bovenste lagen reeds electnsche verschijnselen te voorschijn roepen, die de aarde niet bereiken, zoolang de scherp gedefinieerde electrische tusschenlaag bestaat.

Tot de laatste veronderstelling meen ik te moeten overhellen, zooals verderop zal blijken.

Door deze beïnvloeding van buitenaf van de hoogste luchtlagen aan te nemen, wordt verklaard.

ƒ. Het verschil in sterkte en karakter tusschen nachten efapstoringen (tusschenliggende laag).

2. Het zeer veranderlijke dezer nachtstoringen. Aangenomen moet toch worden, dat deze bovenlaag op ca. 2UU Km.