is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luchtstoringen ten gevolge, terwijl een extra vermindering plaat9 heeft bij zonshoogten tusschen 15 a 30°.

Voor Sitoebondo blijft dit verschijnsel marcant voor bijna alle jaargetijden, voor de beide andere stations, speciaal Ambon, zijn slechts hier en daar aanwijzingen ervoor dat deze extra-verminderingen bestaan.

De reden van deze twee extra minima is vooralsnog

niet duidelijk.

Uit de maand Augustus ontstaan nu de drie hoofdtypen

v ' —^ op eenvoudige wijze. Bij kleinere zonshoogte

worden de toenamen bij 8 en 3 uur rudimentair, waardoor vanzelf de vorm w ontstaat.

Bij grootere zonshoogte wordt slechts de morgenverhooging steeds meer rudimentair, de middagverhooging ontwikkelt zich steeds meer; als fraaie demonstratie van deze ontwikkelingswijze mag de lijn over September gelden, die duidelijk zich uit de Augusluslijn heeft gevormd, door verlaging van de betreffende morgenwaarden en verhooging

van de middagwaarden.

Is de algemeene vorm daarbij dezelfde gebleven, de kromme is zeer onsymmetrisch geworden. Wordt deze onsymmetrische beïnvloeding voortgezet, dan krijgt men het zuivere kenteringstype van het symbool —^ (April), echter ziet men nog duidelijk de oorspronkelijke marcante, hoewel vervormde, punten der Augustus-kromme, waaruit ze is ontstaan. Gaat de on-symmetrieverwekkende invloed van de zon door grootere zonshoogte nog verder, dan krijgen we het Westmoessonbeloop (w-* symbool) doch ook in deze lijnen (b.v. December en Maart) is nog de oorspronkelijke vervormde Augustusvorin te zien.

Resumeerende neem ik dus aan dat:

I. Aandeel der hoogere luchtlagen. De bron der luchtstoringen 3e aard het (electrisch gesproken) steeds bewegelijke spiegelvlak op ca. 180 Km. hoogte is.