is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geering. Niet alleen werd de jaarlijksche subsidie voor natuurkundig onderzoek in Nederlandsch-Indië voor de jaren 1893, 1894 en later ook voor 1895 aan de Borneo-expeditie toegestaan, doch tevens werd besloten, dat de leden der expeditie met hunne goederen gebruik zouden mogen maken van de Gouvernements-vervoermiddelen; dit had in Borneo zelf eene groote besparing van kosten ten gevolge.

Verder werd een belangrijk deel der kosten van de Borneoexpeditie door de Maatschappij uit eigen middelen bestreden, terwijl ten slotte een belangrijke som door schenkingen van particulieren en Genootschappen (Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, enz.) werd bijeengebracht.

Aanvankelijk bestond het plan, dat de leden der expeditie gezamenlijk Borneo van West naar Oost zouden doortrekken, de Kapoeas op en de Mahakkam af. In overleg met de Regeering werd echter van dit plan afgezien') en daarvoor in plaats gesteld als hoofddoel een wetenschappelijke exploratie van Centraal-Borneo, meer in het bijzonder in het brongebied van de Kapoewas en haar voornaamste zijtakken.

De personen, die in de laatste maanden van 1893 en in het jaar 1894 aan deze exploratie hebben deelgenomen zijn: voor zoölogie de heer Büttikofer, toenmaals conservator aan het Rijks Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden, voor botanie de heer Hallier, destijds assistent aan het herbarium van den plantentuin te Buitenzorg, voor anthropologie en ethnographie de heer Nieuwenhuis, Officier van Gezondheid bij het Ned.Indische leger, terwijl ik zelf de belangen der geologie behartigde.

De geologische resultaten zijn in dit werk beschreven. Velen hebben er toe bijgedragen de verkrijging daarvan mogelijk te maken en hun allen zeg ik hiermede dank. Het is mij een behoefte enkelen afzonderlijk te noemen; in de eerste plaats den

1) In 1896/7 werd ook dit gedeelte van het aanvankelijk plan door eene voortgezette expeditie onder leiding van Dr. Nieuwenhuis met goeden uitslag verwezenlijkt.