is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3i

scherpen val van de Kapoewas, haar geruimen tijd voeden en zoo in den middenloop het snel wegloopen van het water beletten. Beneden de meeren, waar de Kapoewas door het Sëmitaugebergte breekt, is haar bed betrekkelijk smal. Nu zijn de verschillen tusschen hoogen en lagen waterstand daar zeer aanzienlijk l), doch, zonder de nivelleerende werking der groote meeren, zou het Kapoewas-dal van Sémitau tot Silat stellig door zeer geduchte overstroomingen worden geteisterd en wellicht nagenoeg onbewoonbaar zijn.

De bodem van het gedeelte der meeren, dat gewoonlijk onder water staat, bestaat uit een fijne, grijze of geelachtig grijze, zanderige klei, die het bij droogvallen der meeren spoedig uitdroogt en dan zoo talrijke en diepe spleten verkrijgt, dat zij bijna even moeielijk begaanbaar wordt als de scherpe en honigraatachtige oppervlakten van opgeheven koraalriffen, zooals die o. a. op vele der West-Indische eilanden voorkomen. Droog gevallen bieden de groote meeren van Borneo dan ook inderdaad een ernstige hinderpaal voor de communicatie aan.

De bodem van het gedeelte van het meerengebied, dat gewoonlijk niet geheel met water is bedekt, is onvruchtbaar: noch van de kiezellei, noch van den kwarsiet en den serpentijn, noch van de geserpentiniseerde en met kwarts doorregen diabaastuf, noch van den zandsteen was trouwens een vruchtbaren verweeringsbodem te verwachten. Een uitzondering maken alleen de granietmassieven, die een rijkeren verweeringsbodem leveren, en dan ook de omgeving van den Bt. Mënjoekoeng tot het vruchtbaarste plekje uit het geheele meerengebied maken. In het gedeelte van het meerengebied, dat in den regel met water is bedekt, heerschen natuurlijk zeer bijzondere levenscondities, die voor tal van planten een absolute belemmering voor haar gedijen zullen zijn. Het kan dan ook niet verwonderen, dat het overstroomde woud der meeren uit een beperkt aantal boomen

i) Zij bedragen te Sëmitau ± 17 Meter, te Sintang volgens peilschaalwaarnemingen van 1877 tot 1894 X4V2 Meter.