is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een eerinoren hoek naar N of NNO hellend, hier en daar met

O O

lagen kleisteen afwisselend. Te 2.30 p. m. bereikten wij het kleine huis Tandjoeng Bëloewan op den linkeroever, een tijdelijke nederzetting van Mëlawi-dajaks, die met de Dajaks van de Tëbaoeng zijn vermaagschapt. Wangsa Patti en zijn zes volgelingen voegden zich hier bij ons en mijn vaartuigjes waren nu tot zinkens toe geladen. Het water blijft kalm en de rivier slingert zich door eenige heuvelrijen, die een WNW—ONO strekking bezitten. De bodem blijft uit kleisteen en zandsteen bestaan, waarvan de lagen zwak, zelden meer dan 250, naar N, NNW of NNO hellen. Bij de goeroeng Batoe Bëlika breekt de rivier dwars door een der genoemde lage heuvelrijtjes. Banken van fijnen, harden kwartszandsteen springen hier op twee plaatsen van de oevers ver in het water uit en geven aanleiding tot een dubbelen waterval, die echter niet moeilijk te passeeren is, omdat het water boven en beneden den val vrij van rotsen is. Boven riam Batoe Bëlika voerde de rivier ons eerst in oostelijke richting, maar al spoedig buigt zij zich naar Z en ZZO en blijft over een afstand van twee KM. deze richting behouden. De bodemgesteldheid blijft dezelfde; wel wordt door van de oevers uitstekende vlakke zandsteenrotsen het vaarwater herhaaldelijk vernauwd, waardoor op enkele plaatsen onbeduidende stroomversnellingen ontstaan, maar over het algemeen is de rivier uitstekend bevaarbaar en geheel vrij van rotsen. Dit komt trouwens geheel overeen met den aard van den bodem, en waar het terrein, zooals hier, uit zwak hellende zandsteenbanken bestaat, zal men steeds hetzelfde mogen verwachten. De schuinlicfgfende banken veroorzaken wel hier en daar

OO

trapvormige hindernissen, maar zij bieden aan de erodeerende kracht van het water een zoo gelijkmatigen weerstand, dat slechts zelden harde of taaie deelen door het water worden geïsoleerd en, als afzonderlijke rotsen zich verheffend, het vaarwater gevaarlijk maken. Ik overnachtte op een zandbank tegenover den mond van het riviertje Tapang.

Even boven Na. Tapang begint de zandsteen, die tot hier 15 Sept.