is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig hield de Mënjoekoei de geweldige krachten, waarover zij bleek te kunnen beschikken, nu in toom. De waterstand bleef laag en daardoor was het mij mogelijk de talrijke, deels lang niet onschuldige stroomversnellingen, die beneden loembang Lamihooi voorkomen, zonder ongelukken te passeeren, en te 4.30 p. m. bereikte ik het punt, waar de Mënjoekoei zich in de veel breedere Samba-rivier ontlast. Waren tot nu toe de oevers van de Mënjoekoei in den regel tamelijk steil oploopend en was daardoor het eigenlijke dal van deze rivier betrekkelijk smal geweest, nu kon mijn blik zich weer aan een wijder uitzicht vergasten, daar de Samba door een heuvelland bleek omgeven te zijn, dat een ruim dal voor die rivier vrij liet en slechts hier en daar dicht tot hare oevers naderde. Ik overnachtte op de landtong tusschen de Mënjoekoei en de Samba, dicht bij de groote rolsteenbank, die hier, juist beneden den mond van de Mënjoekoei, de Samba-rivier vrij aanzienlijk vernauwt.

18 October. Reeds sedert eenige dagen had ik onweders genoteerd, des morgens vroeg even vóór zonsopgang. Voor Borneo is dit een zeer ongewone tijd van den dag, daar stellig 75°/,, van alle onweersbuien daar tusschen 3 p. m. en 9 p. m. plaats hebben. Ook op dezen dag weder begon te 6 a. m. een onweder, dat den geheelen voormiddag voortduurde, vergezeld van zwaren regen. Eerst begon de Mënjoekoei te wassen en haar water werd troebel en ontlastte zich met groote kracht in de nog heldere Samba. Daarna begon ook de Samba snel en ontstuimig te rijzen. Beide rivieren werden nu geelachtig troebel en

O O

voerden veel hout af; te 9 p. m. stond de hooge karangan

1 0 o

reeds geheel onder water. Intusschen nam de regen af en hield te 12 uur op en kort daarna begon de Mënjoekoei weder snel te vallen, haar water helderde op en bleef nu beneden het vereenigingspunt der beide rivieren nog over een grooten afstand als een donkere band naast het troebele water van de Samba zichtbaar, eer het zich daarmede geheel vermengde. Ik roeide de Samba een eindweegs op tot aan een groot rolsteen-eiland,