is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich ombuigt, gewenschte afwisseling. Even beneden Noesa Tëmoetjoek krijgt men in noord-oostelijke richting een traai uitzicht op den hoogen, alleenstaanden, kegelvormigen berg Lanai, terwijl beneden Noesa Hiboeng de fraaie, slanke Poeroek Tandok te voorschijn komt. Overigens is de rivier aan beide zijden begrensd door een niet sterk geaccidenteerd heuvelland, dat, zoover als men van de rivier af kan waarnemen, nagenoeg geheel

in cultuur is gebracht.

De vaart door dit inderdaad bekoorlijke landschap wordt eenigermate vergald door milliarden kleine mugjes (mëroetoes of agas) die, vooral als wij de schaduwrijke oevers naderden, wat voor het verzamelen van gesteenten of voor het teekenen van profielen telkens noodig was, den arbeid zeer bezwaarlijk maakten. Deze agas zijn veel kleiner dan muskieten en het is inderdaad zeer verwonderlijk dat deze kleine mugjes in een oogenblik door de menschelijke huid kunnen steken. De steek heeft een brandende jeuk ten gevolge. In den benedenloop der rivieren zijn deze agas zeldzaam, in het heuvelland echter overvloedig. Nergens had ik er zooveel last van als juist op de Samba-rivier, waar handen en gelaat steeds met honderden waren bedekt.

Omstreeks den middag kwam ik aan het huis landok, door welks bewoners Tomenggoeng Bahêh als opperhoofd wordt erkend. Aanstonds nam ik maatregelen om den I andok zeiven te bestijgen en te 2 uren roeide ik weder naar de overzijde van de rivier tot op een plaats, die dicht bij den voet van den berg is gelegen. De Tandok heeft eene spits kegelvormige gedaante en^is naar alle zijden door zeer steile rotswanden omgeven, die grootendeels van vegetatie ontbloot zijn. Van uit de verte gezien schijnt de berg geheel geïsoleerd te liggen, doch van het punt, waar ik mij nu bevond, bleek dat zoowel aan de zuidoostelijke als aan de noord-westelijke zijde eenige lagere heuvels met den Tandok samenhangen. De Tandok bestaat, evenals de heuvels naast zijn voet, geheel uit een olivien-houdenden andesiet met groote porphyrische veldspaatkristallen. Hij is