is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekost en den 22 Juli waren wij weder op ons uitgangspunt Poetoes Sibau terug, vanwaar de controleur zijn standplaats Sëmitau weer opzocht, professor Molengraaff voor verdere tochten ook de rivier afzakte en ik achterbleef, om in de dorpen van onze Kajansche dragers aan den Mendalam gedurende eenige weken hunne ethnologische eigenaardigheden te bestudeeren.

Van onzen terugkeer te Poetoes Sibau af tot in 't laatst van September woonde ik daar in een hutje te Tandjong Karang, het Kajanhuis, welks hoofd Akam Igau op reis ons het meest behulpzaam was geweest. Slechts enkele dagen besteedde ik, om ook de overige huizen te Tandjong Koeda, Pagong en Ma Soeling te bezoeken, maar wijdde mij vooral aan een vertrouwelijken omgang met de bewoners van Tandjong Karang.

Dank zij medische hulp, kleine geschenken en het inkoopen van ethnographica liet het onderling vertrouwen spoedig niet veel meer te wenschen over en met leedwezen zagen de inwoners mij lateivertrekken, in de ongelukkige overtuiging nu weer hulpeloos te staan tegenover alle ziekten, waardoor zij zoozeer geteisterd werden.

Het hoofd Akam Igau bracht mij met een twaalftal der zijnen in een groote boot naar Pontianak, voor hen een buitengewone crele«enheid om de onbekende streken van den Beneden-Ivapoewas

Ö O

te zien en voor mij, om met den resident S. W. Tromp in gezelschap van Akam Igau het een en ander te bespreken, wat mij van belang scheen.

Gedurende mijn verblijf te Tandjong Karang was onze mislukte tocht naar den Mahakam rijpelijk besproken en na het overwinnen van de gewone voorzichtigheid mijner gastheeren, om zich te uiten, bleek mij, dat onder andere omstandigheden het doen van den tocht naar Koetei langs den Boven-Mahakam wel te volbrengen zou wezen, vooral omdat de Kajans van Akam Igau, die nauw verwant zijn met de voornaamste stammen en volkomen op de hoogte der omstandigheden aldaar, zich aanboden, om mij te vergezellen.

Het kwam mij na onze mislukte poging zeer wenschelijk voor, dit door Akam Igau in tegenwoordigheid van den resident Ironip te doen verklaren; vandaar mijne waardeering van het Kajanweleide tot Pontianak. Op dezen tocht naar beneden ging alles