is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

polïe van den vrijwel op bedrog gelijkenden handel met de Dajaks. Een verblijf in booten leent zich trouwens het best, om zich snel uit de voeten te kunnen maken, wat in die streken soms zeer wenschelijk is, gelijk in de laatste jaren ook nog wel eens is gebleken.

Enkele jaren nog vóór de eerste wetenschappelijke expeditie vluchtten alle handelaren in allerijl naar Boenoet op het gerucht van een grooten inval van Dajaks uit Serawak, waarvoor de angst in Centraal-Borneo door den plundertocht van 1885 in den BovenMahakam was levendig gehouden.

Dat valsch alarm was echter bij mijne komst nu reeds lang vergeten en sedert mijn vorig vertrek was eene groote verandering ingetreden. Na de eerste wetenschappelijke expeditie had de resident het raadzaam geoordeeld, in Poetoes Sibau het inlandsch districtshoofd te vervangen door een controleur en deze, de heer Westenenk, had zorg gedragen niet alleen voor eene groote verbetering in het uiterlijk der Maleische kampoeng, die zich als overal aan den Kapoewas in een ondiepe lange rij huizen langs den oever uitstrekt om in de nabijheid van het water te blijven, maar ook aan de Chineesche handelaren verlof tot vestiging gegeven. Op den rechter-oever, die flink hoog was en niet bij ieder hoog water een stuk grond door afstorting verloor als de linker, bevond zich een reeks Chineesche woningen in aanbouw, dicht aaneengesloten en "met een lange galerij onder het gemeenschappelijk dak verbonden; het begin van eene nieuwe vaste handelsplaats met gezeten bevolking, in Borneo van het grootste nut voor de omliggende streken, wanneer een Europeesch ambtenaar er is voor het toezicht op al te ijverige pogingen, om zich te verrijken. Een niet minder belangrijk uitvloeisel van die vestiging was de uitbreiding van de vaart der Chineesche handelsstoombootjes, die nu niet te Boenoet weer terugkeerden, maar tot Poetoes Sibau doorvoeren, wat de prijzen der goederen van beneden deed dalen en die der boschproducten stijgen.

Vandaar dat ik nu te Poetoes Sibau even goed kon koopen als te Boenoet, wat mij vooral later bij het begin van den tocht naar den Mahekam zeer te pas kwam.