is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de volkomen afwezigheid van luidruchtigen twist zou men allicht tot het besluit komen, dat de Kajans vrij zijn van de zwakheden , die tot dezen aanleiding geven, maar een beter inzicht kreeg ik bij hun handel met mij of bij het geven van kleine geschenken. Daarbij trad een zeer ontwikkelde najjver op den voorgrond , die de individuen scheidde, zoolang het personen gold van Tandjong Karang; kwamen echter die van Tandjong Koeda in het spel, dan waren die van mijne woonplaats solidair en handelden tegenover hen, als zij anders onderling gewoonlijk deden.

Zoodra een voorbijganger merkte, dat een ander voor iets anders in mijne hut stond dan om een praatje te maken of zijne nieuwsgierigheid te bevredigen, dan miste het nooit, of de onderhandelingen, met welke iedere koop op enkele uitzonderingen na vergezeld ging, kregen getuigen, die ze met de meeste belangstelling volgden. Was er gelegenheid, om zelf iets dergelijks te leveren, dan bewaarden de nieuw aangekomenen een diep stilzwijgen en leidden de besprekingen niet tot een resultaat, dan trachtten zij dikwijls na het vertrek van den verkooper mij hetzelfde aan te bieden, of wel ik kreeg het aanbod, om het bewuste voorwerp voor mij te maken. Eene groote voldoening en een prikkel om zijn best te doen, bestond in het geheim houden daarbij, zoowel van het maken zelf, als vooral van den prijs. Dezen leerde ik echter spoedig eerst bepalen na de ontvangst, want anders bezaten de Kajans de groote neiging, om zich zoo gemakkelijk mogelijk van hunne verplichtingen af te maken. Eigenlijk lag er veel naïviteit in hun trachten naar geheimzinnigheid, want hunne omgeving, waar men alles van elkaar kan liooren en zien, leent zich daar in het geheel niet voor. Zoolang echter de bedongen prijs nog niet algemeen bekend was, gevoelde een Kajan er een genot over, om aan een huisgenoot door het opgeven van een hooger bedrag een oogenblik van jaloezie te bezorgen, maar vooral om voor grooter handelaar, of als meer bij mij in de gunst, door te gaan. Dit laatste leverde ook menigeen een groote voldoening op, waarom de anderen hem sterk benydden, eene van de redenen, waarom sommigen zich zoo gaarne in onderscheiding van anderen de vervaardiging van het een of ander zagen opdragen.