is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zien trouwens in hunne nabijheid de Maleiers bij iedere gunstige gelegenheid stelen, waarbij de meest brutale grafschenderij soms gepleegd wordt, om de uitrusting der Kajan-lijken machtig te worden.

Toen in het laatst van mijn tweede verblijf te Tandjong Karang de tocht naar den Mahakam geregeld was, meende Akam Igau mij te moeten waarschuwen tegen al te veel weggeven aan zijne stamgenooten, uit vrees dat er voor de vragers ginds niet genoeg zou overblijven; in 't bijzonder hield hij een oog in 't zeil over de fraaie zijden doeken, die hij vooral geschikt vond voor geschenken aan de stamhoofden daar. Zelfs toen zijn eigen dochters het er op toelegden, ieder nog een dezer fraaie stukken van mij te koopen, liet hij zijn waarschuwende stem hooren en ik deed hem het genoegen, er naar te luisteren, als nog vele malen na dien. Werd het mij een enkele maal wel eens wat machtig tegenover het eindelooze vragen, dan kwam mij in den zin, wat in de beschaafde maatschappij het lot zou wezen van iemand, die bijna onbeschermd in een open woning met groote rijkdommen zou willen leven , en dan kreeg ik spoedig weer vrede met mijne gastheeren en hun lastige bedelarij. Gelijk in alles, zoo was ook in deze eigenschap een groot individueel verschil op te merken; er waren vele oudere mannen, die met vreugde wat tabak aannamen, maar er zelden om vroegen; de meeste vrouwen en kinderen bleken niet tevreden te stellen. Om zich trouwens te beheerschen tegenover een vrijgevigen bezitter van zooveel rijkdommen , daarin hadden zij zelden gelegenheid gehad zich te oefenen.

Daar eene oordeelvelling dikwijls meer den beoordeelaar dan het beoordeelde karakteriseert, zoo bood de redeneering der bevolking, waarom ik mij op deze wijze in haar midden bevond, een bijzonder middel aan, om hare wijze van denken te toetsen. Van een wetenschappelijke beteekenis mijner reis en van het verzamelen hunner huishoudelijke en andere artikelen hadden zij niet het minste denkbeeld, en hoewel ik hun dit verscheidene malen trachtte uit te leggen, eindigden zij toch met mijn streven terug te brengen tot een handelstocht, die mij groote voordeelen zou afwerpen, wanneer ik met het verzamelde thuiskwam.

Op den duur merkten zij evenwel op, dat ik toch anders deed dan de Maleische kooplieden, die hen tot dusver bezochten en daarom brachten zij den meer Kajanschen factor er bij, dat het mij te doen