is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongens er met breede pandanbladen driekante pakjes van maakten, die er in een rechthoekig omgebogen lijn naast werden gelegd. Nadat de voorraad voldoende was, kwamen de dajoengs volgens haar ouderdom uit de deur van het hoofd te voorschijn, namen elkaar bij de hand en vormden een rij langs het meel (dinoe), waarbij Oesoen voor de reeks meelpakjes kwam te staan. Nu volgde een mëla over deze heen; de leden van het huisgezin van het hoofd reikten van de andere zijde aan Oesoen de hand, die daarop met haar oude zwaard den arm bestreek. Vervolgens de lijfeigenen en vooral de jonge kinderen, de twee kleinzoons weer gedragen door een paar jonge meisjes. Nu kregen ook de moeders met kleine kinderen uit de andere woningen een beurt, terwijl zij, wier kinderen reeds te groot waren, de hawats brachten en daarvan de strikjes met vruchthouten haakjes bij het meel brachten, om den zegenenden invloed daarvan op te vangen. Ook de dajoengs zelf lieten hare zielen op die wijze streelen. Allen kregen een paar pakjes meel mede naar huis. terwijl de rest werd verdeeld onder de leden van de hoofdenfamilie en de dajoengs.

Voor het eerst vertoonden zich hier de moeders met kinderen van dat jaar; zij lieten deze voor het mëla door jonge meisjes in den hawat op den rug dragen, zelf het strikje van den hawat nog eens naar het meel keerende en daarin het kindervingertje schuddende, 's Avonds was er bij haar een kleine maaltijd in de eigen woning.

27sten Mei verliep de dag vrij rustig na het tëkok van den morgen; eerst tegen twee uur in den middag weerklonk de gong der dajoengs ten teeken, dat er weer iets bijzonders aan de hand was en spoedde ik mij dus uit mijn hut naar de woning van het hoofd, waar de dajoengs bezig bleken te zijn met het vervaardigen van hun pëmali, wat een paar uren aanhield. Na de grootste hitte van den dag kregen de grootere kinderen een feestje, waarbij de meisjes van een jaar of zes zeven haar eerste schreden deden met een draagmand voor rijst, welke in klein model en met kawits voorzien leeg de jeugdige ruggetjes belastte. Zij vertoonden zich hier en daar op de galerij, maar schenen haar eerste schreden op dit gedeelte van haar levenspad met wat verlegenheid te doen.

Des avonds was de eerste ernstige nangeian, een kalme marsch

13