is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«■ens een zeldzaamheid wordt meer dan twee of drie gelijke exem-

O

plaren bij elkaar te vinden. Zij behooren tot de boomen, die in hunne vruchten het tengkawang-vet leveren, maar de vruchten van deze bereiken geen voldoende grootte, zoodat de bevolking er zich niet op toelegt, om den oogst met de visschen te deelen.

Door deze bijzondere groeiwijze hangt het groene bladerkleed van het oerbosch in breede golvende plooien tot in het water en verheft zich in tegenovergestelde richting tot honderden meters tegen de wanden van de kloof, die hier den Kapoewas aan weerszijden begrenzen.

Onder den invloed van het indrukwekkende der omgeving en van het geheimzinnige van het gebied, dat wij in zouden varen, nuttigde ik mijn maaltijd in plechtiger stemming dan anders en gevoelde eene verlichting, toen de roeiers weer voor het voortzetten van den tocht gereed waren. Door het hooge water en de overhangende boomen moesten wij ons in het midden van den stroom bewegen met het gevolg, dat de roeiers op sommige plaatsen moeite hadden, om de snelheid van het water te overwinnen en het veel overleg vereischte, om de stroomversnellingen naast groote rotsen in de rivier en naast rolsteenbanken door te komen.

Een klein jachtavontuur gaf eenige gelegenheid aan de roeiers om uit te rusten, want onzen jager von Berchtold gelukte het in den beginne evenmin als aan de Kajans, een stuk wild in de boomen te vermeesteren. Zij ontdekten onder de vaart een dier in het oevergeboomte, en weldra zaten er een paar op de schuine sterk begroeide stammen, om het te vermeesteren. Het slachtoffer echter kroop al hooger en hooger, tot het ook voor ons in het dichte groen zichtbaar werd en zich tot onze verbazing ontpopte als een schubdier (Manis javanicus) dat zich anders meer op den grond ophoudt, om daar mierennesten uit te eten. Nu bewoog het wel een dertig meter boven ons de bladermassa en daar werden de takken voor de Kajanklauteraars te dun, zoodat zij aan von Berchtold verzochten het te schieten. Dit bleek echter niet gemakkelijk, want het eene schot na het andere viel, maar de bladeren om het dier reageerden er meer op, dan dit; op zijn hoogst voer het soms een weinig te zamen. Tot ergernis van den schutter kostte het dier niet minder dan der-