is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte instructie voor de uitoefening van den dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-Indië op de voor dien dienst aangewezene hulppostkantoren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2). Het verzoek om overschrijving kan worden ingediend zoowel bij het hulpkantoor van de oude als van de nieuwe woon- of verblijfplaats. De overschrijving geschiedt evenwel niet op het hulpkantoor van de nieuwe woon- of verblijfplaats zelf, doch alleen op het kantoor, waaronder dat hulpkantoor ressorteert, zoodat overgeschreven boekjes niet in de stamregisters van de hulpkantoren worden opgenomen.

§ 57. Het op een hulpkantoor aangeboden, door den inlegger zoo mogelijk onderteekend form. XHa wordt met het spaarbankboekje aan het kantoor toegezonden ter doorzending aan den Directeur, die het boekje met een form. Xlló doet toekomen aan het kantoor, waarop de overschrijving moet geschieden.

(2). Inleggers, die niet kunnen schrijven, onderteekenen form. XHa met hun handmerk, waarbij de hulppostcommies de aanteekening stelt „Mij bekend", indien zulks het geval is of het spaarbankboekje in het stamregister van het hulpkantoor voorkomt en met behulp daarvan de identiteit van den aanvrager is vastgesteld.

(3). Het form. XHa wordt door den Directeur aan den inlegger zeiven op zijne nieuwe woonplaats toegezonden, nadat het ter Directie aan de achterzijde is ingevuld.

§ 58. Zoodra de inlegger zich met het hem door den Directeur toegezondene form. XHa bij het hulpkantoor van zijne nieuwe woon-of verblijfplaats aanmeldt, wordt hem i door den hulppostcommies een form. 1 ter invulling, aan de voor- en de achterzijde, en ter onderteekening voorgelegd, of wel wordt een form. I door den hulppostcommies voor den inlegger, doch zoo volledig mogelijk, ingevuld. Alleen het bedrag der eerste inlage wordt op het formulier niet 1 ingevuld. Inlanders en Vreemde Oosterlingen moeten den

Indiening form. Xlla. Overschrijving op het kantoor.

Opzending form. Xlla met het spb.boekje.

Handmerken op form. XIIö.

Terugzending van form. Xlla aan den in= legger.

Aanbieding form. Xlla op lieuwe woon= plaats met form. I.

'ertoonen van den penning.