is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte instructie voor de uitoefening van den dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-Indië op de voor dien dienst aangewezene hulppostkantoren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E.

Nummerlijst van de kantoren voor de penningen, behoorende bij § 19 der Instructie.

*)

1 Ambarawa 30 Fort de Koek

2 Amboina 31 Garoet

3 Ampenan 32 Goenoengtoewa

4 Anjer 33 Gombong

5 Banda (Neira) 34 Gorontalo

6 Bandjarnegara 35 Grisee

7 Bandjermasin 36 Indramajoe

8 Bandoeng 37 Indrapoera

9 Bangil 38 Japara

10 Bangkalan 39 Kalianda

11 Banjoemas 40 Karanganjar

12 Banjoewangi 41 Keboemen

13 Baros 42 Kediri

14 Batavia 43 Kendal

15 Benkoelen 44 Klaten

16 Besoeki 45 Koedoes

17 Bindjei 46 Kotaboemi

18 Blitar 47 Kota Radja

19 Blora 48 Kraksaan

20 Bodjonegoro 49 Krawang

21 Bojolali 50 Lahat

22 Bondowoso 51 Lasem

23 Buitenzorg 52 Lawang

24 Cheribon j 53 Loeboesikaping

25 Demak 54 Loemadjang

26 Djember 55 Madioen

27 Djokjakarta 56 Magelang

28 Djoeana 57 Makasser

29 Djombang 58 Malang

*) Deze nummers komen overeen met die, welke op de penningen achter de letter K zijn gestempeld.