is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*) Het inkomen in de vorige drie alinea's bedoeld, wordt voor de berekening van het zuiver inkomen verminderd met de noodzakelijke kosten van onderhoud en de op het inkomen drukkende lasten, die volgens wettelijke verordeningen of plaatselijk gebruik voor rekening van den belastingplichtige komen, de verponding en andere daarmede in aard overeenstemmende heffingen en premiën voor verzekering tegen schade veroorzaakt door brand of andere ongevallen, een en ander voor zoover de voldoening daarvan werkelijk door den belastingplichtige geschiedt.

Hetgeen de belastingplichtige in geld of geldswaarde geniet uit onroerende goederen, waarop anderen een zakelijk recht hebben, wordt berekend op het werkelijk door hem genoten bedrag een en ander met toepassing zoonoodig van het boven bepaalde.

De derde, vierde en vijfde alinea zijn niet van toepassing op inkomsten uit onroerende goederen, — andere dan gebouwen met hunne aanhoorigheden bestemd tot woning van den belastingplichtige en zijn gezin —, welke worden gebezigd tot een der in artikel 6 vermelde doeleinden en niet worden verhuurd of verpacht; die inkomsten worden niet afzonderlijk berekend, maar begrepen onder het inkomen in dat artikel bedoeld.

*) De text van deze vijfde alinea luidde voor de wijziging bij Stbl. 1912 No. 77.

Het inkomen in de vorige drie alinea's bedoeld, wordt voor de berekening van het zuiver inkomen verminderd met:

a. de noodzakelijke kosten van onderhoud en de op het inkomen drukkende lasten, die volgens wettelijke verordeningen of plaatselijk gebruik voor rekening van den belastingplichtige komen, de verponding en andere daarmede in aard overeenstemmende heffingen en premiën voor verzekering tegen schade, veroorzaakt door brand of andere ongevallen, een en ander voor zoover de voldoening daarvan werkelijk door den belastingplichtige geschiedt;

b. voor zoover krachtens wettelijke bepalingen ten bate van de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch-Indië geheven wordende grondlasten komen ten laste van het uit de onroerende goederen verkregen inkomen, wanneer het gebouwen met hunne aanhoorigheden betreft, de helft en overigens twee derde gedeelten van het inkomen, dat bij den aanslag in de grondlasten in aanmerking komt.

Hetgeen enz.