is toegevoegd aan je favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. uitdeelingen bestaande in teruggave van betaalde contributiën, voor zoover zij niet geschieden door vereenigingen, die eene winkelnering of een fabriek of handwerk drijven.

*) Kan worden aangetoond, dat in de uitdeeling tevens aflossing van kapitaal is begrepen en zoo ja, tot welk bedrag, dan wordt dat bedrag van die uitdeeling afgetrokken, totdat het geheele bedrag van het gestorte kapitaal is afgelost of afgeschreven.

Bijschrijving op en uitreiking van aandeelen of obligatiën worden tot het bedrag, waarvoor geen storting plaats heeft, als uitdeelingen aangemerkt.

**) Art. 17. (Gewijzigd bij St. 1909 no. 233 en St. 1913 no. 182). Bij de berekening van de in artikel 15 bedoelde stortingen geldt het volgende:

Heeft de storting niet in geld, maar door inbreng van

*) Bij Stbl. 1910 no. 371 werd achter de woorden: van het gestorte kapitaal bijgevoegd de zinsnede de verhooging bedoeld bij artikel 17 ten 1ste daaronder niet begrepen" — welke bijvoeging echter bij Stbl, 1913 no. 182 weer werd ingetrokken.

**) Oorspronkelijk luidde artikel 17 als volgt:

„Bij de berekening van de in artikel 15 bedoelde stortingen geldt het „volgende:

,,lo. Indien binnen één jaar na de afkondiging dezer ordonnantie ten „genoegen van den Directeur van Financiën wordt aangetoond, dat vóór „de inwerkingtreding van deze ordonnantie de winst, geheel of gedeeltelijk „niet is uitgekeerd doch tot verhooging van het tot uitoefening van het „bedrijf aangewende kapitaal is gebezigd, wordt het bedrag waarmede dat „kapitaal dientengevolge is vermeerderd, onder de stortingen begrepen.

„De Directeur van Financiën roept hierbij de voorlichting in van eene „commissie, welke te Batavia gevestigd is. De Gouverneur-Generaal be„noemt den voorzitter en de overige leden van deze commissie,

„2o. Heeft de storting niet in geld, maar door inbreng van goederen „of rechten plaats gegrepen, dan geldt als gestort bedrag de verkoopwaarde „van het ingebrachte tijdens den inbreng.

„Heeft de inbreng reeds meer dan een jaar voor het in werkingtreden „van deze ordonnantie plaats gegrepen, dan geldt als verkoopwaarde de „waarde, waarop de goederen en rechten bij den inbreng zijn geschat.

Bij Stbl. 1909 no. 233 werd de termijn van één jaar bedoeld in sub lo. gebracht op twee jaar terwijl door Stbl. 1913 no. 182 de tweede en derde alinea geheel is komen te vervallen.