is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer zij tijdens die vestiging reeds in het genot zijn van inkomsten, die zijn vast te stellen of te begrooten op een bedrag als sub 1° bedoeld, en voorts in de sub 1° bedoelde gevallen, ten ware zij bij hunne vestiging' in Nederlandsch-Indië over het belastingjaar reeds belastingplichtig mochten zijn op den voet van artikel 1 c of 1/;

3e. voor de in artikel 1 sub b en e bedoelde vennootschappen, vereenigingen, maatschappijen en stichtingen:

voor zooveel betreft de belasting naar het jaarlijksch zuiver inkomen, op het oogenblik van den aanvang van het bedrijf in Nederlandsch-Indië, indien dat inkomen op ten minste zooveel kan worden begroot als belastbaar is volgens de bepalingen dezer ordonnantie; *) wat aangaat de belasting naar de overwinst op het tijdstip, waarop de balans wordt vastgesteld, waaruit blijkt dat overwinst wordt gemaakt, zoomede in geval van liquidatie, bij de ontbinding, indien tevoren reeds een of meer uitkeeringen hebben plaats gehad over het jaar waarin de ontbinding geschiedt en voorts telkens bij het overgaan tot eene uikeering.

4e. voorde in artikel lc bedoelde deelgerechtigden in de winst: op het tijdstip waarop de balans wordt vastgesteld waaruit blijkt, dat hun eene uitkeering toekomt, waarvoor volgens deze ordonnantie belasting verschuldigd is en voor zoover deelgerechtigden in de winst van eene kongsie betreft, op het tijdstip waarop de in Nederlandsch-Indië gevestigde vennooten recht op eene uitkeering verkrijgen; 5e. voor de buiten Nekerlandsch-Indië gevestigden, bedoeld in artikel 1 sub ƒ:

bij den aanvang van het beroep of bedrijf in Nederlandsch-Indië, wanneer het jaarlijksch zuiver inkomen op ten minste zooveel kan worden begroot als belastbaar is volgens de bepalingen dezer ordonantie.

*) Voor de wijziging bij Stbl. 1910 No. 371 luidde de laatste zinsnede van § 2 ten 3de enkel als volgt:

„wat aangaat de belasting naar de overwinst op het tijdstip, waarop de „balans wordt vastgesteld, waaruit blijkt dat overwinst wordt gemaakt;