is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7.

§ 1. Het inkomen, bedoeld in art. 3 § 1 sub d, omvat i„komen , wat uit ambt, waardigheid, bediening of betrekking, hetzij ambt, waa als vaste belooning, hetzij in den vorm van aandeel in de d'é,le'd. b< winst of anderzins door den belastingplichtige, zoo in dienst dienin^ of van den lande als van anderen, in geld,6I) geldswaarde 82) betrekking of in natura 63) wordt genoten.

Het toekomstig recht op pensioen 64) of op uitkeeringen ingeval van overlijden, ongevallen of invaliditeit wordt evenmin als het genot van vrij meubilair65) onder het inkomen begrepen.

De schadeloosstelling 66) of vergoeding voor onderhoud van dienstpaarden67) en receptiegelden, afzonderlijk en afgescheiden van belooning of tractement toegekend, worden niet onder het inkomen opgenomen.

Daarentegen zijn daaronder wel begrepen het genot van vrije kost en inwoning, 68) van vrije woning, ") van vrije geneeskundige behandeling 70) en van vrij gebruik van medicijnen, zoomede tafelgelden, toelagen 7I) en dergelijke verstrekkingen alsmede aandeel in de winst of overwinst,

gratificatiën en andere buitengewone geldelijke belooningen. '-') Bij de berekening van het inkomen van opvarenden van schepen blijft het genot van vrije woning aan boord dier schepen buiten aanmerking.

Bij de berekening van het zuiver inkomen zijn de in artikel 6 gegeven voorschriften toepasselijk 73) voor zoover daartoe termen bestaan.

Kortingen op tractementen en andere belooningen wegens verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen 74)

mogen in mindering van het inkomen worden gebracht.

§ 2. Voor de schatting der geldswaarde van het genot van vrije woning«) geldt de huurwaarde voor de personeele belasting, of, zoo ten deze geheele of gedeeltelijke vrijstelling wordt genoten, de plaatselijke huurwaarde.

Het geldswaardig bedrag van recht op vrije geneeskundige behandeling76) wordt geacht te zijn VI percent en dat van recht op vrij gebruik medicijnen '/2