is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

percent van de overige jaarlijksche inkomsten, voortspruitende uit het beroep, het ambt, de waardigheid, de bediening of de betrekking, waaraan het recht is verbonden, met dien verstande dat geen hooger bedrag in rekening wordt gebracht dan f 150 per jaar voor het recht op vrije geneeskundige behandeling en van f 50 per jaar voor het recht op vrij gebruik van medicijnen.

§ 3. Bij de berekening van het inkomen van den Gouverneur-Generaal blijven buiten aanmerking de gebouwen en erven te Batavia voor het gebruik van den Gouverneur-Generaal besiemd alsmede het terrein behoorende tot het paleis te Buitenzorg en tot het verblijf te Tjipanas,

61. ;n geld. Scheepsrantsoenen, ook al worden deze gestort in de zoogenaamde „gamelle" der officieren, zijn voor degene, die op de rantsoenen aanspraak kunnen maken, inkomen, vallende in de omschrijving van § 1. (S. T. 147).

62. geldswaarde. Rekening moet b.v. worden gehouden met de geldswaarde van het genot van de diensten van een vrijen erfjongen. (erfkoelie) (D.B.)

63. of in natura. Niet alleen hetgeen in geld, maar ook hetgeen in anderen vorm genoten wordt, komt in aanmerking, zooals vrije kleeding enz. Behalve de gevallen dat in de ordonnantie zelf de „geldswaarde" van zulke emolumenten is aangegeven (§2), zal bij de schatting van die waarde als grondslag moeten worden genomen het bedrag, dat de persoon, die ze geniet, bij gemis daarvan, onder gewone omstandigheden zou uitgeven. Zoo zal dus voor iemand, die vrije kost en inwoning geniet, het geldswaardig bedrag daarvan niet mogen worden gesteld op het bedrag dat daarvoor door hem, die het verstrekt, wordt uitgegeven, doch op het bedrag dat de persoon, die het geniet, bij gemis daarvan zelf zou hebben uitgegeven, zijne maatschappelijke positie in aanmerking genomen.

64-. pensioen. Het toekomstig recht op pensioen of uitkeering aan weduwen en weezen bij overlijden van den kostwinner, heeft vcor een ambtenaar en iemand, die bij een ander in dienst is, ongetwijfeld waarde, ook in den zin van: uitgesteld tractement. Die waarde is echter zonder deskundige voorlichting niet te schatten. Immers leeftijd, gezondheid, al of niet gehuwd zijn, zijn factoren,