is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voet van § 1 sub a van eene op de winst-en verliesrekening voor dat

jaar verhandelde afschrijving op de balanswaarde van eene zaak wijl tengevolge van een zoodanig afschrijving eene reëele (stille) reserve ontstaat of aangroeit — niet in overeenstemming zijn te brengen met de bepaling in § 2, ten 2de van dat artikel. (D. B.)

Als winst moet in aanmerking worden gebracht het bedrag van de over zeker jaar wegens te lage schatting der waarde van goederen (goederenrekening) gevormde stille reserve, waarmede de winsten verliesrekening over dat jaar is gedrukt. (D. B.)

Reserves voor dubieuse debiteuren. Bij naamlooze vennootschappen kunnen de reserves voor dubieuse debiteuren voor aftrek worden toegelaten, mits aan den anderen kant eventueel de van de betrekkelijke dubieuse posten nog geïnd wordende bedragen als baten worden aangemerkt. (S. T. 131).

89. in het bedrijf belegd eigen vermogen. Wat betreft de rente van eigen kapitalen in het bedrijf aangewend, is het duidelijk dat men hier bloot te doen heeft met vruchten, zij het ook eenigszins eigenaardige vruchten van eigen vermogen. Toch pleegt menig koopman bij de becijfering van zijn zuivere winst ook over dit kapitaal rente te berekenen en vandaar, dat het gewenscht is in de verordening zelve ipsis verbis te doen uitkomen, dat zulks niet geoorloofd is, waar het geldt de berekening van het belastbaar inkomen. Tusschen een koopman die met een bedrijfskapitaal van ƒ 40.000.— in zijn bedrijf eene zuivere winst maakt van ƒ 4000.— en den ambtenaar, die een tractement geniet van ƒ 2400.— maar van een kapitaal van hetzelfde bedrag ƒ 1600.— rente maakt, bestaat geen verschil in draagkracht ten opzichte eener inkomstenbelasting.

90. verliezen geleden door waardevermindering. Dat verliezen wegens waardevermindering van het vermogen niet aangewend in het bedrijf, niet in mindering mogen komen, is in overeenstemming met het sub No. 30 opgemerkte, zie ook No. 60.

91. Vrijwillige uitkeeringen aan bloed- aanverwanten of derden.

Hieronder zijn van zelf alleen te verstaan uitkeeringen van hier te lande wonende personen. Immers de toelage, die de hier te lande wonende zoon ontvangt van zijn buiten Indië wonenden vader valt wel onder de inkomstenbelasting, zie ook No. 22.

Zoolang de rente eener nalatenschap den aangever toekomt en alleen hij daarop aanspraak kan maken, staat het afstaan van die