is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft in een der beide genoemde gevallen de man bijv. een tractement van zuiver ƒ 8000.— en de vrouw een zuiver inkomen uit vermogen van ƒ 4000.— dan wordt de belasting berekend over het gezamenlijke inkomen van ƒ 12.000. — en bedraagt / 444. 75. De man wordt dan aangeslagen voor 2/3 daarvan of ƒ 296.50, en de vrouw voor ƒ 148.25.

In de gevallen dat de vrouw zelve belastingplichtig is, bedoeld bij alinea 2, is voor de bepaling van den aanslag het inkomen van beide echtgenooten, als dat van een belastingplichtige aantemerken. Derhalve zal voor man en vrouw te zamen niet meer dan 5% van het totale bruto inkomen en in geen geval meer dan ƒ 200.— als premie voor levensverzekering mogen worden afgetrokken.

(S. T. 166).

Alleen dus in het geval van scheiding van tafel en bed worden de echtgenooten ieder zelfstandig alleen naar hun eigen inkomen aangeslagen.

115. mag worden afgetrokken. De redactie van dit artikel werd aldus vastgesteld bij Stbl. 1910 No. 450. Dat de wet aftrek toelaat voor hetgeen de in Indie wonende man aan zijne in Nederland wonende echtgenoote verstrekt, is eene vrijgevigheid die haar ontstaan te danken heeft doordien men meende rekening te moeten houden met het feit dat zij in Nederland aangeslagen wordt in de Nederlandsche belasting op de bedrijfs en andere inkomsten over de haar door haren echtgenoot uit zijne inkomsten verstrekte toelage.

116. verstrekt. Hieronder zal uiteraard alleen zijn te verstaan hetgeen aan de echtgenoote tot levensonderhoud en casu quó tot opvoeding der kinderen wordt verstrekt, dus niet hetgeen aan de echtgenoote ter belegging wordt toegezonden. Bij de beoordeeling van een en ander zal rekening dienen te worden gehouden met de maatschappelijke positie van den belastingplichtige. Wanneer bijv. iemand met een inkomen van ƒ 1000.— 's maands in zijne aangifte vermeldt, dat hij aan zijne in Nederland vertoevende echtgenoote eene toelage verstrekt van ƒ 500.— 's maands, kan de administratie daarmede genoegen nemen. Wanneer daarentegen iemand met dat maandelijksche inkomen het bedrag opgeeft van ƒ 800.— 's maands, bestaat er voor haar alle aanleiding aan de juistheid der opgave te twijfelen en zal zij daarmede geen genoegen behoeven te nemen, tenware de aangever de juistheid der aangifte door bewijzen kan staven.