is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het zaak dat de commissiën van aanslag in de belasting op de bedrijfs- en andere inkomcten telkenmale wanneer bij den aanslag in die belasting blijkt van het bestaan van buitenlandsche deelgerechtigden in Indische kongsies; daarvan mededeeling doen aan de administratie voor de inkomstenbelasting, onder opgave van het aandeel van die buitenlanders in de winsten der kongsie en van het totale inkomen der kongsie, waarna die administratie, naar bevindt van omstandigheden, zal kunnen handelen.

Artikel 30.

Inhoud der § 1- De aangifte geschiedt schriftelijk en bevat: ,76)

aangifte a. den naam, de voornamen, de woonplaats van vestiBijiagen. ging van hen, door wie de aangifte geschiedt en indien

de aangifte betrekking heeft op het inkomen van anderen, de qualiteit van den aangever als zoodanig;

b. het bedrag van het inkomen;

c. de bronnen, waaruit dat inkomen is verkregen;

d. ingeval van herleiding van het inkomen tot zuiver inkomen, het bedrag van den daarvoor toegepasten aftrek, gespecificeerd naar de regels van deze ordonnantie, zoomede het bedrag van het zuiver inkomen;

e. de beantwoording der overige vragen, die gedaan worden bij het biljet bedoeld in artikel 32.

§ 2. Hij die tot het doen van aangifte verplicht is m) en bij wien andere personen in dienst zijn, is gehouden de namen dier personen, voor zoover zij behooren tot de in Nederlandsch-lndië wonende Europeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking, bij zijne aangifte op te geven, met vermelding van hetgeen door elk hunner genoten wordt.

§ 3. In de aangifte van belastingschuldigen als bedoeld in artikel la moet nog vermeld worden:

le. wanneer een beroep, bedrijf of onderneming wordt uitgeoefend in vennootschap of maatschap met anderen of aan anderen een aandeel in de winst moet worden uitgekeerd, de naam en de woonplaats dier perso¬

nen; l78)

2e. de namen der personen, voor zoover zij behooren tot de Europeanen en met deze gelijkgestelden, die bij