is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180. moeten bij hunne aangiften overleggen. De balansen eener vennootschap mogen niet worden geweigerd onder voorwendsel dat een lid der commissie commissaris is van eene concurreerende zaak. (D. B.)

181. voor conform geteekende afschriften. Dit voorschrift eischt alleen overlegging van door de belastingplichtige voor conform geteekende afschriften van de balansen en winst- en verliesrekeningen, zoodat de door buiten Nederlandsch-Indië gevestigde handelslichamen in te dienen opgaven als evenbedoeld niet door de consulaire ambtenaren behoeven te worden geauthentiseerd of gecontroleerd. (D. B.)

Artikel 31.

Verplichting van bestuurders of vertegenwoordigers van rechtspersonen om van hunne qualiteit aan het H. v. P. B. kennis te geven.

ieder inwoner van Nederlandsch-Indië. die optreedt als bestuurder of beheerend vennoot van eene vennootschap, maatschappij, vereeniging of stichting als bedoeld in artikel lb of als vertegenwoordiger of gemachtigde van buiten Nederlandsch-Indië gevestigde belastingplichtigen als bedoeld in artikel ld, e en f is gehouden om binnen een maand daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, binnen wiens ambtskring hij woont. 182)

182. binnen wiens ambtskring hij woont. Deze woorden hebben tengevolge, dat de hier bedoelde verplichting slechts op in Indië wonende personen rust.

Voor de controle op de buitenlandsche deelgerechtigden in de winst van eene in Nederlandsch-Indië gevestigde vennootschap onder firma, maatschap, reederij of kongsie zie No. 175.

Artikel 32.

Verstrek- Tot het doen der aangifte worden jaarlijksch, zoo mogelijk

king der jn den loop der maand Januari, kosteloos biljetten ter aangifte bil- jnvuiijng verstrekt184) volgens door den Directeur van jetten. Financiën vastgestelde modellen. 185)

Deze wijze van verstrekking 186) der biljetten, zoomede die van terughaling der ingevulde, voor zoover die terughaling doelmatig wordt geacht, wordt geregeld door het