is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

249. zuiver inkomen. De bedoeling van het artikel is om b'elasting in Indië en Nederland over dezelfde inkomsten voor zooveel noodig te voorkomen. De ontheffing wordt alleen verleend indien de inkomsten, waarover in Nederland bedrijfsbelasting is geheven, in rekening zijn gebracht bij de vaststelling van het zuiver inkomen, dat hier te lande tot grondslag heeft gestrekt voor den aanslag in de inkomsten belasting. Van de belasting naar de overwinst wordt niet gesproken. De Indische naamlooze vennootschap, die hier te lande niet naar haar zuiver inkomen, doch w e 1 naar de overwinstbelasting is aangeslagen kan dus geen aanspraak maken op de hierbedoelde ontheffing.

Een dergelijk geval is geenszins ondenkbaar, in aanmerking genomen dat het zuiver inkomen wordt berekend naar het gemiddelde over de 3 laatste jaren: van de overwinst naar de uitkeering over het laatst verschenen jaar.

Ontheffing van bedrijfsbelasting volgens de Nederlandsche Wet. Nopens de bewijsstukken welke door de Nederlandsche belastingadministratie worden gevorderd op grond van het bepaalde in de 5de alinea van artikel 37 der wet van 20 October 1893 (Ned. Stbl. No. 149) tot regeling van de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten vergelijke men de C. D. F. van 6 Mei 1912 No. 15331. Vide Bijlage C. No. 2.

250. de commissie van aanslag. De beslissing op het verzoek berust bij de commissie van aanslag. De omstandigheid dat de berekening van het zuiver inkomen voor de hierbedoelde belastingplichtigen — de naamlooze vennootschappen daaronder begrepen — in Indië en in Nederland naar nagenoeg gelijke grondslagen geschiedt,

immers in beide landen wordt in de hierbedoelde gevallen als basis

genomen het gemiddelde over de laatste drie kalender- of boekjaren — maakt de beslissing vrij gemakkelijk.

251. de ambtenaren. Dit zijn: de Hoofden'van gewestelijk bestuur en de Inspecteurs en Adjunct-Inspecteurs van Financiën, ieder binnen zijn ressort, daartoe aangewezen bij art. 2, VIII, van het besluit van 30 Maart 1908 No. 17 (Stbl. No. 301).

Artikel 58.

Ontheffing g j ^an jen beiastingpliehtige bedoeld in artikel van belasting j 252) jjg jn jgf, ioop van het belastingjaar Nederlandsch-

op grond van ' ' r .. ....

vertrek, Indië metterwoon verlaat, 253) wordt op zijn schriftelijk overlijden of verzoek254) ontheffing of teruggaaf verleend van zijnen