is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

penningen, pakhuis-, kantoor-, werkplaats- of andere huren en voorts alle kosten noodzakelijk tot verwerving van het inkomen of ter voortzetting van het bedrijf in den bestaanden omvang, renten verschuldigd voor ten behoeve van het bedrijf of beroep opgenomen kapitalen en kosten van vernieuwing daaronder wèl, doch kosten van uitbreiding daaronder niet begrepen, met dien verstande nochtans dat kosten van vernieuwing in rekening mogen worden gebracht, indien aftrek wegens afschrijving tegenover waardevermindering plaats heeft?

als onverhaalbaar afgeschreven schuldvorderingen of gedeelten van schuldvorderingen, voor zoover die betrekking hebben op het bedrijf of beroep en die afschrijvingen door een goed beheer zijn geboden?

winstuitkeeringen aan in Nederlandsch-Indië gevestigde bestuurders en verder personeel als zoodanig ?

retributiën, drukkende op het bedrijf of op de goederen daarin gebezigd,

voor zoover de retributiën ten laste van den belastingplichtige komen?

bijdragen aan fondsen tot ondersteuning van personen in dienst der vereeniging of stichting en premiën door haar betaald tot verzekering van die personen tegen ongelukken of invaliditeit?

verliezen geleden in het bedrijf of beroep, voor zoover zij niet reeds in mindering zijn gebracht van de inkomsten waarop zij betrekking hebben ?

(verliezen geleden door waardevermindering van het vermogen,