is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar gesteld is, zou kunnen leiden tot noodelooze kosten, bijv: wanneer een uitgeschreven dwangschrift aan een deurwaarder is afgegeven en deze — nadat hij reeds kosten heeft gemaakt — tot de ontdekking komt dat de schuldenaar de schuld bij een andere landskas zonder bijpassing der kosten heeft aangezuiverd.

Voor de bedoelde militairen is deze uitzondering in verband met de bijzondere omstandigheden waaronder zij verkeeren, uiteraard niet te maken en ook niet noodig.

Al de op vermelden voet ontvangen gelden moeten per stortingsbewijs *) worden overgemaakt naar de algemeene kas, waar ze thuis behooren, met vermelding van den datum der betaling.

De vraag of bij de betaling al dan niet boete wegens termijnsoverschrijding verschuldigd is, wordt uitsluitend beheerscht door het antwoord op de vraag of de betaling ten kantore, waar deze wordt aangenomen, al dan niet binnen den tafelen termijn is geschied. Zoo ja, dan is geen boete verschuldigd, ook al mocht het stortingsbewijs ten kantore, waar de belasting feitelijk had moeten worden betaald, eerst na het verstrijken van den termijn worden ontvangen.

De Directeur van Financiën, F. A. LIEFRINCK.

*) thans dus Gouvernementswisscl