is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nanciën bewerkstelligde verminderingen, opheffingen of vernietigingen van aanslagen.

2. De aanslagen alsook de verminderingen, opheffingen en vernietigingen betrekkelijk het loopend jaar worden in den staat kasgewijze opgenomen en getotaliseerd. Alleen voor zooveel betreft de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten op Java en Madoera (uitgezonderd de Vorstenlanden) geschiedt de invulling comptabelsgewijze (Algemeen Ontvanger of Ondercollecteur, zie staat model C).

3. In de staten moet steeds duidelijk worden bekendgesteld het belastingjaar, waarop een suppletoire aanslag betrekking heeft. Voor zooveel noodig zij hierbij opgemerkt, dat met een suppletoiren aanslag bedoeld wordt een in het loopend jaar vastgestelde aanslag over het voorafgaand jaar of over vorige jaren.

4. In de staten is een kolom opgenomen voor de vermelding van de volgnummers van de plaats gehad hebbende verminderingen, opheffingen of vernietigingen. In verband daarmede zullen de verminderingen enz. van aanslagen, daaronder begrepen die welke van wege de Regeering of het Departement van Financiën worden bewerkstelligd, ten Uwen kantore doorloopend moeten worden genummerd.

5. Indien in het afgeloopen kwartaal geen aanslag of suppletoire aanslag en geen vermindering, opheffing of vernietiging van aanslagen heeft plaats gehad worden nihil-staten ingediend, zullende in dat geval in den staat model D c. q. voor elke belasting afzonderlijk de aanteekening „nihil" moeten worden gesteld.

6. Ten Uwen kantore waren minuutstaten van de in te dienen kwartaalstaten aan te houden, welke dagelijks zullen moeten worden bijgehouden en met het opmaken waarvan dus niet ware te wachten tot het einde van het kwartaal.

7. De kwartaalstaten behooren zonder geleide-missive aan het Departement van Financiën (Bureau Ontvangsten) te worden ingezonden.

Ten slotte moge er nog met nadruk op gewezen worden dat op een accurate invulling en tijdige inzending van de kwartaalstaten dezerzijds zeer veel prijs wordt gesteld.

De Directeur van Financiën, F. A. LIEFRINCK.