is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de bepalingen betreffende de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. REGELEN BETREFFENDE HET OVERDRAGEN YAN INLAGEN IN DE POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH-INDIË IN DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN NEDERLAND EN • OMGEKEERD, vastgesteld bij overeenkomst op den 31sten Juli 1906 te 's-Gravenhage tusschen de Ministers van Waterstaat en van Koloniën gesloten, waarvan aanteekening is gehouden bij het besluit van den Gouverneur-Generaal van 5 Augustus 1906 No. 21 (Bijblad No 6520).

Artikel 1.

(1) In Nederland vertoevende inleggers in de postspaarbank in Nederlandsch-Indië zijn bevoegd het bedrag van hun tegoed te doen overschrijven op de Rijkspostspaarbank.

(2) Omgekeerd zijn in Nederlandsch-Indië vertoevende inleggers in de Rijkspostspaarbank bevoegd hun tegoed op de postspaarbank daar te lande te doen overschrijven, een en ander met inachtneming van de hierna gestelde regelen. ')

Artikel 2.

(1) De inlegger, dié van de in het voorgaand artikel bedoelde bevoegdheid wenscht gebruik te maken, geeft, al of' niet door tusschenkomst van een voor den spaarbankdienst aangewezen postkantoor of hulppostkantoor, onder inlevering van zijn spaarbankboekje, van zijn voornemen kennis aan de directie der spaarbank, die het heeft uitgegeven, welke directie het hem zonder bijschrijving van rente, afgesloten en afgeteekend weder doet toekomen. Indien het tegoed meer bedraagt dan het maximum waarover door de spaarbank waarop overgeschreven zal worden, rente wordt vergoed, dan wordt het tot dit maximum afgesloten en het meerdere aan den inlegger terugbetaald of desverlangd op naam van een nieuwen inlegger ingeschreven, wiens boekje, indien ook hij van de bevoegdheid, in art. 1 bedoeld, wenscht gebruik te maken, eveneens afgesloten, afgeteekend en aan den rechthebbende toegezonden wordt.

*) By het besluit van den Gouverneur-Generaal van 9 Maart 1916 No. 2 is bepaald, dat overschrijving van het tegoed van inleggers in de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië op de Rijkspostspaarbank in Nederland alleen is toegelaten, voor zoover dat tegoed gedurende ten minste 6 maanden, dadelijk voorafgaande aan den datum van de aanvraag om overschrijving, op een spaarbankboekje is ingeschreven geweest.