is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit verschijnsel doet zich bij enkele kruidachtige planten in de prairieën van Noord-Amerika en ook bij een Zuid-Europeesche plant voor. In Ned.-Indië treft men geen goede voorbeelden van kompasplanten aan.

Succulenten en Halophyten.

Onder Succulenten of Vetplanten verstaat men planten met zeer dikke, vleezige bladeren of stengels, zooals bijv. Cactussen, Agaves, vleezige Wolfsmelksoorten, de Tjotjor-bebek, het Duiteblad en sommige kruidachtige strandplanten.

In onze Indische flora komen niet veel succulenten voor, men vindt ze over het algemeen vooral in woestijn- en steppengebieden en op het zandige zeestrand. In de Zuid-Afrikaansche woestijnen en steppen treft men zeer vele succulenten aan.

Zeer vele vetplanten zijn xerophyt, echter lang niet alle. Over het algemeen kan men die succulenten welke in woestijnen of steppen tehuis behooren of die epiphytisch leven als xerophyten beschouwen en men mag aannemen dat de verdamping van deze planten gering of zeer gering is. Bij de succulenten van het zeestrand is echter de verdamping gewoonlijk sterk of tamelijk sterk, deze strandsucculenten kan men dan ook meerendeels niet als xerophyten beschouwen.

Halophyt en of Zoutplanten noemt men die planten welke kunnen groeien op een bodem die veel zout bevat. De meeste planten zooals bijv. onze gewone loofboomen, sierplanten en landbouwgewassen kunnen een eenigszins aanmerkelijke hoeveelheid zout niet verdragen, zij sterven bijv. af wanneer zij met zout water worden begoten of wanneer er bij een overstrooming zeewater op het land komt.

De halophyten verdragen echter, zonder er nadeel van te ondervinden de aanwezigheid van groote hoeveelheden zout in den grond, zij groeien zelfs bij voorkeur op zouthoudenden bodem, in de nabijheid van het zeestrand, of in de omgeving van zoutmeren of zoutkommen.

Het zout is voor het leven van de halophyten niet noodig, misschien echter in vele gevallen wel nuttig, terwijl het voor de niet-halophyten zeer schadelijk is. Men kan de zoutplanten wel kweeken op een bodem die geen zout bevat maar in de natuur vindt men ze hier bijna nooit. Waarschijnlijk ligt dit hoofdzakelijk