is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wortel binnen in liet weefsel van de voedsterplant in talrijke dunne weefselstrengen, bij andere soorten ontstaan groote vergroeiingsknobbels.

15°. Zwam wortels of Mycorrhizas. Hieronder verstaan wij wortels van hoogere planten die oppervlakkig bedekt zijn, of waarvan de oppervlakkige lagen doorwoekerd zijn met onschadelijke schimmels. Wanneer deze schimmels hoofdzakelijk aan de oppervlakte van de wortels groeien, spreekt men van ectotrophisclie, wanneer zij hoofdzakelijk binnen in de cellen van den wortelbast voorkomen, spreekt men van endotrophische mycorrhizas. Men veronderstelt dat deze schimmels een rol spelen bij de voedselopname uit den bodem en beschouwt de mycorrhiza als een geval van symbiose, een samenleving van een schimmel met een hoogere plant, waarvan beide voordeel hebben. Men moet in ieder geval scherp onderscheid maken tussclien de onschadelijke, misschien nuttige mycorrhizaschimmels en andere, schadelijke, parasitische wortelschimmels, die ook af en toe voorkomen.

Aan de zwamwortels komen gewoonlijk geen wortelharen voor en men treft ze vooral aan bij planten die op liumusrijken bodem groeien. Het mooiste vindt men ze ontwikkeld bij de bladgroenlooze, saprophytische planten, waar blijkbaar de mycorrhizaschimmel de voedselopname uit de humus van den boschgrond bezorgt. De wortels van dergelijke saprophyten zijn gewoonlijk heel anders van vorm dan gewone plantenwortels, ze zijn vleezig, dik, knobbelig en koraalachtig vertakt.

Uit sommige proeven waarbij men kieinplantjes kweekte in uitgegloeid zand heeft inen opgemaakt, dat sommige groene planten, waarvan de wortels altijd mycorrhizaschimmels bevatten, zich zonder deze schimmels niet kunnen ontwikkelen.

Het schijnt ook dat bij verschillende gewassen die dikwijls moeilijkheden bij de kuituur opleveren, deze moeilijkheden ten deele daarop berusten dat de vereischte mycorrhizaschimmels ontbreken of niet de gunstige ontwikkelingsvoorwaarden vinden. Dit schijnt bijv. bij Orchideeën het geval te zijn, deze laten zich over het algemeen moeilijk uit zaad kweeken. Volgens de nieuwste onderzoekingen komt dit daardoor dat de vereischte mycorrhizaschimmel gewoonlijk niet aanwezig is en men zoude Orchideeën gemakkelijk uit zaad kunnen kweeken, wanneer men slechts aan het kiembed een reinkultuur van de benoodigde schimmelsoort toevoegde.

Stekels en Dorens.

Stekels zoowel als Dorens zijn hard en puntig; het onderscheid tusschen beide is daarin gelegen dat stekels als vervormde haren, dorens daarentegen als vervormde wortels, takken, bladeren of deelen van bladeren beschouwd moeten worden.

Stekels ontstaan evenals haren als uitgroeisels van de opperhuid, zij zitten gewoonlijk tamelijk los aan de oppervlakte van

11