is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer de, in flg. 282 afgebeelde bloem van Geranium zich opent, staan de tien meeldraden allen met hunne helmknoppen tegen den nog gesloten stempelknop aangedrukt. Eerst openen zich de helmknoppen der vijf meeldraden van den buitensten krans. Eenigen tijd later buigen de helmdraden van dezen zich tegen de bloemkroonbladen aan, zooals in tig. 282» is afgebeeld en dan openen zich de helmknoppen van den binnensten meeldradenkrans. Nog eenigen tijd later buigen ook deze helmdraden zich naar buiten, tegen de bloemkroonbladen aan. Eerst wanneer dit gebeurd is, opent zich de stempelknop, de vijf stempels spreiden zich uit en zijn nu geschikt om stuifmeel te ontvangen. Deze laatste toestand is in fig. 282c afgebeeld.

Fig. 283 1 geeft een bloempje van de Valeriaan te zien in het eerste stadium, de helmhokjes pas geopend en de stempels nog gesloten. Fig.

Fig. 282. Protandrische bloem van een Geranium. a tijdens het bloeien der meeldraden, c tijdens het bloeien der stempels, b gesloten stempelknop nit de bloem a.

283 2 toont het tweede stadium, de helmknoppen geledigd, de helmdraden verwelkt en de lobben van den stempel uitgespreid.

Onder Protogynie verstaat men het tegenovergestelde verschijnsel, dat namelijk de stempels rijp worden voordat de helmknoppen openspringen. Meestal zijn dan bij het openspringen der helmknoppen de stempels reeds verwelkt zoodat er geen stuifmeel meer op kiemen kan. Bij protogvnische bloemen komt het dikwijls voor dat de stijl met de stempels reeds tusschen de nog bijna geheel gesloten bloemdek- of bloemkroonblaadjes te voorschijn komt zoodat de bestuiving dan reeds plaats vinden kan. De bloem opent zich dan pas nadat de bestuiving en bevruchting is afgeloopen.

Protogynie komt niet zoo veelvuldig voor als protandrie; een paar voorbeelden er van zijn afgebeeld in Fig. 284.

Bij a en b is hetzelfde bloempje afgebeeld van een bloembies, bij a kort voor het opengaan, wanneer de stempels reeds rijp zijn, bij b geopend, de stempels zijn reeds verwelkt en de helmknoppen op het punt om zich te openen. De andere figuurtjes c, cl en e stellen een bloempje van een andere plant in drie op elkander volgende toestanden voor,