is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De controle op het stoters- en distilleerdersjedrijf en of het bedrijf van handelaar.

ten nog niet zijn terug ontvangen, en van de hoeveelheden, waarvoor machtiging tot inslag is verzocht.

Voor Inlandsch gedistilleerd, afkomstig van gedeelten van Nederlandsch-Indië waar geen accijns op dat artikel geheven wordt, moet de accijns ten kantore en volgens berekening van den ontvanger ter plaatse, waar dat gedistilleerd uit zee aankomt, worden voldaan vóórdat het gedistilleerd wordt weggevoerd van de plaats, waar het volgens de R. A. en R. B. opgeslagen of overgebracht moet worden, — of, indien volgens artikel 13, laatste lid, van R. A. geen uitlading behoeft plaats te hebben, vóórdat het ter beschikking van belanghebbenden komt. De Eerstaanwezend ambtenaar kan echter vergunning tot afwijking van deze bepaling verkenen ').

Om zeker te zijn, dat werkelijk voor al het op Java en Madoera in gebruik gebracht gedistilleerd accijns wordt betaald, zijn bij de ge• distilleerd-accijns-ordonnantie verschillende waarborgen getroffen.

Vooropgesteld zij dat te onderscheiden vallen stokerijen, dis. tilleerderijen en bergplaatsen.

Stokerijen zijn inrichtingen, waarin gedistilleerd vervaardigd wordt uit gegiste grondstoffen 2).

Met „stokerijen onder verscherpt toezicht" worden bedoeld stokerijen, ten aanzien waarvan bijzondere maatregelen zijn getroffen om het doen van te lage aangiften van het te verkrijgen gedistilleerd te voorkomen. Stokerijen, welke voorzien zijn van vergaderbakken, welke door de ambtenaren worden afgesloten, kunnen niet onder verscherpt toezicht worden gesteld 3).

Distilleerderijen zijn inrichtingen uitsluitend bestemd om gedistilleerd door overhaling te zuiveren of gedistilleerd tot drank te stoken 4).

In eene distilleerderij mag vermenging van gedistilleerd, bijvoorbeeld met schellak en kleurstof ter vervaardiging van politoer, niet plaats hebben 5).

1) art. 4 O. O.

2) art. 6 „ „ Zie bijlage A op blz. 51 hierachter ter beantwoording van de vraag, op welke wijze reukwaters, uit Inlandsch gedistilleerd vervaardigd, vrij van accijns builen Java en Madoera zijn te leveren.

3) art. 28 O. O.

4) art. 7 „ „

5) Zie ook bijlage A blz. 5i hierachter.