is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De controle op de zuivering der ruwe aardolie.

Een paar dagen na de aanpeiling zullen de ambtenaren ten kantore van den ontvanger inlichtingen inwinnen omtrent de afsluiting der rekening, ter beoordeeling of er al dan niet overtreding bestaat ').

Thans blijft nog over na te gaan, op welke wijze de ontvanger kennis krijgt van de hoeveelheden petroleum, die door een fabrikant of ondernemer door zuivering van ruwe aardolie zijn verkregen.

Vooropgesteld worde dit: het is verboden om elders dan in eene petroleumfabriek, waarvoor op machtiging van den Directeur van Financiën door den ontvanger een bewijs van indiening der noodige stukken is uitgereikt, ruwe aardolie te distilleeren of te filtreeren of daaruit producten te bereiden, die in meerdere of mindere mate de geschiktheid van petroleum hebben om als verlichtingsmiddelen te worden gebezigd of, bij petroleum gevoegd, die geschiktheid daaraan niet ontnemen. Ook het nogmaals distilleeren, rectificeeren of op andere wijze tot een hoogeren graad van zuiverheid brengen van aardolie-distillaten, mag alleen in eene petroleumfabriek plaats hebben. Het bezit van werktuigen van hoe eenvoudigen aard ook, blijkbaar gediend hebbende voor eene der genoemde verboden handelingen of hunne bestemming daartoe op andere wijze verradende, wordt met de handeling zelve gelijk gesteld 2).

Tot recht verstand van de bepalingen der petroleumaccijnsordonnantie, voor zoover die dienen om aan de administratie de juiste hoeveelheid in de fabriek afgewerkte petroleum te leeren kennen, volgt hier een enkel woord nopens de fabriekmatige wijze van zuivering van ruwe aardolie. In het bereidingsproces zijn de volgende hoofdmomenten te onderscheiden: a. distillatie, b. behandeling met zwavelzuur, c. behandeling met loog, d. bleeken.

De distillatie heeft ten doel om van de ruwe aardolie—een mengsel van een zeer groot aantal koolwaterstoffen van verschillend kookpunt en soortelijk gewicht—af te scheiden de koolwaterstoffen, geschikt om tot petroleum verwerkt te worden; deze

1) § 5 I.P.

2) art. 13a O. P.