is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffen, na door distillatie van de te lichte en te zware gescheiden te zijn, vormen de ruwe lichtpetroleum. Daaruit worden de nog overgebleven teerachtige stoffen verwijderd met zwavelzuur, dat ook de bruine kleur wegneemt, welke die stoffen veroorzaken. Deze handeling heeft plaats in z.g. agitators. Nadat het zwavelzuur door nawasschen met water voor het grootste deel verwijderd is, volgt de behandeling met loog, dienende om de verwijdering van het zwavelzuur te voltooien. Het bleeken geschiedt in open bakken, met het doel om een gedeelte van het Avater en de zwevende stoffen gelegenheid te geven zich af te zetten en de kleur te verbeteren. Een rustig verblijf in de bakken is al wat deze bewerking eischt.

Na deze uiteenzetting van de wijze van werken kan thans eene bespreking volgen van de door den belastingwetgever noodig geoordeelde bepalingen.

De beheerder eener fabriek heeft voor den aanvang zijner werkzaamheden bij den ontvanger eene aangifte (') in duplo in te leveren (zie het voorbeeld op pag. 337 van het Modellenboek), bevattende een soort van werkplan o.a. vermeldende de dagen, waarop zal worden gedistilleerd, het aantal der te verrichten zuiveringen met zwavelzuur en loog en de uren, gedurende welke gewerkt zal worden. De aangiften loopen over hoogstens dertig dagen. Er bestaat overtreding, wanneer een distilleerketel of agitator gebruikt wordt op andere tijden dan daarvoor in de aangifte zijn vermeld 2).

, Een exemplaar geeft de ontvanger, na net van jaar- en dagteekening voorzien te hebben, aan den aangever terug. Deze aangifte moet gedurende het tijdvak, waarover zij loopt, in de onderneming of de fabriek aanwezig zijn en op eerste aanvrage aan de ambtenaren worden vertoond.

Alvorens de aangifte wordt aangenomen, moet worden nagegaan of er zekerheid is gesteld en of die zekerheid voldoende is voor den accijns. Is een of ander niet het geval, dan wordt de aangifte ongewaarmerkt teruggegeven.

Blijkt het, dat er geen bezwaar is tegen het aannemen van de aangifte, dan wordt deze ingeschreven in een afzonderlijk regis-

1). Van deze aangifte is geen bepaald model voorgeschreven. 1) art. 20a O. P.