is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitslag met bestemming Dm elders on der accijnskrediet te worden opgeslagen.

b. na betaling van den accijns, (uitslag ten verbruik) of,

c. ter verzending naar buiten het tolgebied ')•

In het geval sub a. wordt ten kantore van den ontvanger eene aangifte2) ingediend in duplo, vermeldende;

a. den naam, het beroep en de woonplaats van den aangever;

b. aanwijzing van het pand, waarin de iucifers geborgen zijn;

c. den naam, het beroep en de woonplaats van dengene, voor wien de lucifers bestemd zijn;

d. de aanwijzing van de plaats van bestemming, alsmede van het pand, waarin de opslag zal geschieden;

e. het aantal, de soort en de merken der colli;

ƒ. het aantal doosjes, het getal lucifers per doosje en het getal koppen per lucifer (in letters);

g. de namen van den vervoerder en van het vaar- of voertuig, of wel een andere voldoende aanwijzing van het middel van vervoer, ter beoordeeling van den ontvanger;

h. het tijdstip, waarop de uitslag zal plaats vinden3) (zie de aangifte op blz. 397 van het Modellenboek).

De ontvanger schrijft de aangifte in een register no. 2 (zie blz. 403 van het Modellenboek), terwijl hij een exemplaar der aangifte teruggeeft aan belanghebbende om het vervoer der lucifers naar de nieuwe opslagplaats te dekken, op welk exemplaar te voren door den ontvanger een consent tot .uitslag is gesteld, waarin tevens een termijn wordt aangegeven, binnen welken te zijnen genoegen het bewijs moet worden geleverd, dat de in de aangifte vermelde lucifers in de bergplaats, waarheen zij vervoerd zullen worden, op wettige wijze zijn opgeslagen. Deze termijn kan door den Eerstaanwezenden ambtenaar ter plaatse van aangifte of door dien ter plaatse van bestemming worden verlengd.

Buitendien wordt op de aangifte het bedrag aan accijns vermeld, dat de aangever verplicht is te voldoen, indien die termijn (c. q. verlengde termijn) is verstreken, zonder dat het vorenbedoeld bewijs is geleverd. Ten aanzien van dit accijnsbedrag kan de Directeur van Financiën beslissen, dat er termen zijn om dit niet in te vorderen. Van den uitslag wordt op de rugzijde aanteekening gehouden door den'toezicht houdenden ambtenaar, terwijl

1) art. 15 0. L.

2) Voor deze aangifte is geen bepaald model voorgeschreven.

3) art. 16 O. L.