is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzegclbare vergaderbakken.

Stokerijen onder ver- ■ scherpt toe- i zicht. ( (

Op de debetzijde der kredietrekening komen nu als geproduceerde hoeveelheden de hoeveelheden verkregen door vermenigvuldiging van het aantal stooksels of het aantal uren stoken met de in het werkplan opgegeven hoeveelheid gedistilleerd, welke werd geraamd per stooksel of voor ieder uur stokens te zullen worden verkregen ')• Doordat de cijfers tot grondslag zullen hebben een raming, de raming van den stoker in het werkplan, zal het kunnen voorkomen, dat in werkelijkheid meer gedistilleerd zal zijn verkregen dan de cijfers van de kredietrekening aangeven. Alsdan zullen — daargelaten de bewaking der stokerij — de in de gedistilleerd-accijns-ordonnantie gestelde regelen ten opzichte van den uitslag daar zijn 0111 te voorkomen, dat het meerdere clandestien wordt uitgeslagen, terwijl voorts het op ongeregelde tijden doen aanpeilen van den voorraad een maatregel is, welke den ambtenaren de eventueele overproductie doet kennen en hen in de gelegenheid stelt, die overproductie alsnog op de debetzijde der kredietrekening te boeken.

Hiervoren is ïeeds melding gemaakt van stokerijen, werkende met (verzegelbare) afgesloten vergaderbakken of denzelfden dienst verrichtende ruimten. Het product wordt hier op zoodanige wijze opgevangen, dat de hoeveelheid daarvan ten allen tijde met zekerheid kan worden vastgesteld. Bij deze stokerijen wordt door den stoker geen opgaaf van de te verkrijgen hoeveelheden gedistilleerd per stooksel of voor ieder uur stokens in het werkplan gedaan, doch worden de hoeveelheden-gedistilleerd, die uit de bakken genomen worden, ambtelijk opgenomen, waarvan aanteekening wordt gehouden in de relazen, welke van elke sluiting en ontsluiting der bakken door de ambtenaren ingevolge de bepalingen 2) moeten worden opgemaakt. Deze relazen dienen dan tot debiteering van de kredietrekening van den betrokken stoker 3). Hier steunt de kredietrekening onmiddellijk op de werkelijkheid.

Ten slotte zij hier nog in herinnering gebracht de bepaling4), Jat stokerijen onder z. g. verscherpt toezicht kunnen worden geplaatst. Tot laatstbedoelden maatregel wordt uiteraard alleen avergegaan, indien men gegronde redenen heeft om te vermoeden, lat een stoker knoeit.

1) art. 38, I, letter c. O. G.

2) art. 26 O. G.

3) art. 38, I, letter c. O. G.

4) art. 28 O. G.