is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben gedaan of uitdrukkelijk van het doen van aangifte te zijn vrijgesteld, werktuigen in bezit hebben, waarvan uit hun aard of bestemming, gebruik zou kunnen worden gemaakt om den accijns te ontduiken. Als overtreders van dit verbod worden, zonder uitsluiting van anderen, aangemerkt de onwettige bezitters van:

a. werktuigen, zooals bij stokers of distillateurs in gebruik zijn;

b. andere werktuigen dan de sub a bedoelde, wanneer zij de geschiktheid bezitten om er gedistilleerd uit gegiste grondstoffen mede te vervaardigen, of wanneer, om die geschiktheid in het leven te roepen, niet meer dan de toevoeging van één of meer verbindingsstukken vereischtwordt;

c. andere dan de sHb a bedoelde werktuigen, die, ofschoon door toevoeging van één of meer verbindingsstukken, nog nfet geheel geschikt om er gedistilleerd mede te vervaardigen, hunne bestemming tot ontduiking van den accijns verraden door de aanwezigheid:

hetzij van gegiste grondstof in een der werktuigen zelf; hetzij van beslagen, bereide, gistende of uitgegiste grondstof (wijn en bier uitgezonderd) in of op hetzelfde pand of terrein, waar de werktuigen zich bevinden, of wel in een pand of op een terrein, dat met het zooeven bedoelde gemeenschap heeft;

hetzij van vaatwerk, waarin duidelijke sporen van grondstof als evenbedoeld zijn overgebleven, in het pand of op het terrein, waar de werktuigen zich bevinden, of in een pand of op een terrein, dat daarmede gemeenschap heeft.

Art. 16. Het is verboden in eene wettig toegelaten distilleerderij, in een gebouw waarin zich op den voet van artikel 12 aangegeven of van de verplichting tot aangifte vrijgestelde werktuigen bevinden, of in een gebouw dan wel op een erf, dat met een van beiden gemeenschap heeft, gedistilleerd uit gegiste grondstoffen te vervaardigen, of voor de wijngisting geschikte grondstof te bereiden, of beslagen, bereide, gistende of uitgegiste grondstoffen voorhanden te hebben. Bier en wijn, voorhanden in uitsluitend tot woning dienende gebouwen of gedeelten van gebouwen, zijn van het tweede lid van dit verbod uitgezonderd.

HOOFDSTUK III.

Stokerijen en distilleerderijen. Inrichting der werktuigen.

Art. 17. De werktuigen in stokerijen en distilleerderijen moe-