is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Stokerijen, distilleerderijen der lste klasse, bergplaatsen.

Voorraad. Krediet-rekening, Peilingen.

Art. 38. Tusschen de administratie en den stoker, distillateur of handelaar in gedistilleerd wordt ten kantore van den ontvanger, wegens het in iedere stokerij, distilleerderij der eerste klasse of bergplaats onder genot van krediet voor den accijns voorhanden gedistilleerd, over de hoeveelheid in liters van vijftig percent, eene rekening gehouden, waarop gebracht worden:

I. als debet:

a. het saldo van vorige rekening;

b. de hoeveelheden gedistilleerd van elders ingeslagen;

c. de hoeveelheden gedistilleerd, door den stoker volgens gedane aangiften uit de ruwstokingen te leveren en die, welke, volgens de betrekkelijke ambtelijke relazen, uit afgesloten vergaderbakken of denzelfden dienst verrichtende ruimten genomen zijn;

d. de verhoogingen volgens artikel 30;

e. de bevonden overmaten.

II. als credit:

a. de uitgeslagen hoeveelheden gedistilleerd, waarvan de accijns is betaald;

b. de hoeveelheden gedistilleerd, uitgeslagen met bestemming om elders onder krediet voor den accijns of in entrepot te

' worden opgeslagen;

c. de hoeveelheden gedistilleerd uitgeslagen ter verzending naar buiten Nederlandsch-Indië of naar gedeelten van NederlandschIndië, waar deze ordonnantie niet van toepassing is;

d. de hoeveelheden gedistilleerd, uitgeslagen om met vrijdom van accijns te worden ingeslagen;

e. de kortingen volgens artikel 42;

ƒ. de bevonden ondermaten, nadat daarvan de accijns is betaald; g. het op nieuwe rekening over te brengen saldo.

Art. 39. De voorraden, waarover ten kantore van den ontvanger rekening wordt aangehouden, worden door de ambtenaren aangepeild zoo vaak op plaatsen, waar een controleur gevestigd is, deze en elders het Hoofd van plaatselijk bestuur zulks noodig